Foto: Walter Schlundt Bodien

‘Talent’ is geen verstandig woord om te gebruiken. De laatste twintig jaar zijn veel organisaties gaan praten over ‘talent management’. Ook onderwijsinstellingen gebruiken het woord talent in hun slogans en visiedocumenten. In de progressiegerichte aanpak gebruiken we het woord talent niet, onder andere omdat het onduidelijk is wat ermee bedoeld wordt en het gebruik ervan een statische mindset kan stimuleren. Progressie boeken kan beter zonder een focus op talent. Southwick et al beschrijven in hun recent verschenen onderzoeksartikel vijf studies naar de effecten van het gebruik van het woord talent.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Talent management

De eerste studie die Southwick et al deden toonde aan dat veruit de meeste HR-professionals het woord talent management prefereren boven human resources management. Ze denken dat de term talent management motiverender werkt voor medewerkers en dat het een optimistischer term is dan human resources management. Ook associëren ze het woord talent management met het waarderen van mensen en het willen investeren in mensen.

Ambigue

Het woord ‘talent’ is ambigue, in de zin dat mensen er verschillende betekenissen aan geven. Oorspronkelijk verwees talent naar een unit van zilver, in de loop der tijd werd er een abstractere betekenis aan gegeven en verwees talent naar natuurlijke begaafdheid. Tegenwoordig wordt de term zowel gebruikt om aangeboren aanleg meer aan te duiden als om ontwikkelbare vaardigheid mee aan te duiden en een combinatie van aangeboren aanleg die ontwikkelbaar is. De onderzoekers vroegen zich af of deze ambiguïteit praktische consequenties heeft voor het beleid dat organisaties voeren ten aanzien van hun personeel.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Talent en mindset

In studie 2 bleek dat mensen inderdaad verschillende dingen verstaan onder ‘talent’. De meeste mensen verstaan onder talent ‘een bekwaamheid waarmee iemand geboren is’. Synoniemen voor talent zijn volgens mensen: vaardigheid, begaafdheid en bekwaamheid. Mensen die vinden dat ‘vaardigheid’ een goed synoniem is voor talent gebruiken in hun definitie van het woord talent vaker ‘leerbaarheid’ en minder vaak ‘aanleg’. Dit verschil in definiëring correspondeert met de mindset van de persoon. Degenen die in hun definitie van talent het woord ‘aanleg’ gebruiken hebben vaker een statische mindset ten aanzien van talent en zien talent ook vaker als aangeboren en onontwikkelbaar. Degenen die in hun definitie van talent woorden gebruiken als ‘bekwaamheid die wordt verworven door oefening’ hebben vaker een groeimindset ten aanzien van talent en zien talent als ontwikkelbaar.

Vaardigheid versus talent

In studie 3 werden de verschillen onderzocht tussen het woord ‘vaardigheid’ en het woord ‘talent’. Uit deze studie bleek dat het woord talent ambiguer is dan het woord vaardigheid. Er is meer variatie in hoe mensen talent definiëren dan in hoe mensen vaardigheid definiëren. De meeste mensen associëren het woord vaardigheid met leren en ontwikkelbaarheid. Daarnaast bleek dat wanneer mensen het woord ‘talent’ vergelijken met het woord ‘vaardigheid’, talent geassocieerd is met aangeboren en een statische mindset en vaardigheid geassocieerd is met ontwikkelbaar en een groeimindset.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Praktische beslissingen

In studie 4 en 5 werden de praktische consequenties van het gebruik van de woorden ‘talent’ en ‘vaardigheid’ experimenteel onderzocht. Nemen HR-professionals andere beslissingen afhankelijk van of ze het woord ‘talent’ of het woord ‘vaardigheid’ gebruiken? Een verkoopmedewerker presteert bijvoorbeeld slecht, en vraagt de HR-professional om advies hoe verder te gaan met zijn loopbaan. Of een organisatie bestaat grotendeels uit medewerkers die hun werk niet goed aankunnen en de vraag is wat de HR-professional adviseert om te doen. Het bleek dat wanneer in de schets van deze situaties het woord talent werd gebruikt dit leidde tot 1) het advies om op te geven en een andere functie te gaan zoeken na falen en 2) minder geloof in de mogelijkheid van de medewerkers om te verbeteren en 3) minder investering in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers en 4) meer investering in het aannemen van nieuwe medewerkers.

‘Talent’ is geen verstandig woord

In 2015 vroeg iemand me naar aanleiding van dit artikeltje over alternatieven voor de talentvraag of het woord talent niet toch kon leiden tot een groeimindset, als je talent als ontwikkelbaar zou definiëren. Ik kende destijds geen onderzoeken die deze vraag rechtstreeks adresseerden. Met dit onderzoek van Southwick et al is het antwoord op die vraag duidelijk geworden: ‘talent’ is geen verstandig woord om te gebruiken. Het woord roept een statische mindset op en leidt tot het minder investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Paradoxaal dat de reden van veel HR-professionals om het woord talent te willen gebruiken juist is dat ze geloven dat het woord een bereidheid tot investeren in ontwikkeling uitstraalt. Interessant aan dit onderzoek vind ik ook dat Angela Duckworth een van de onderzoeksters is. Zij hanteerde in haar boek Grit een bijzonder ambigue definitie van talent en haar huidige pleidooi om het woord talent niet meer te gebruiken spreekt me veel meer aan.

 
Trainingen Progressiegericht Werken