Actiekeuze en optiekeuze en intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie kenmerkt zich door optimale uitdaging die de persoon vrijwillig aangaat. In dit en dit artikel kun je een aantal factoren lezen die de intrinsieke motivatie ondermijnt.
Actiekeuze en optiekeuze
In de zelfdeterminatietheorie wordt onderscheid gemaakt tussen actiekeuze en optiekeuze. Actiekeuze betekent dat je kunt kiezen waar, hoe, met wie en hoe lang je met een activiteit bezig bent. Optiekeuze wil zeggen dat je mag kiezen welke activiteit je gaat doen. Click here to read more »

Het ondermijnen van intrinsieke motivatie in organisaties

Beoordelingen werken, zo blijkt uit onderzoek, vaak negatief op de intrinsieke motivatie omdat ze een controlerende stance oproepen in de beoordeelde. Positieve beoordelingen hebben dat negatieve effect op intrinsieke motivatie vanwege de perceptie van control (zie ook hier). Negatieve beoordelingen hebben een nog sterker negatief effect op de intrinsieke motivatie, vanwege een ervaren gebrek aan autonomie en competentie.
Surveillance
Geobserveerd worden terwijl je er niet zelf om hebt gevraagd (dus je bent met een taak bezig en je collega of leidinggevende komt observeren of surveilleren hoe je het aan het doen bent) heeft een ondermijnend effect op de intrinsieke motivatie. Als je er zelf om vraagt of je collega of leidinggevende even wil meekijken of je het goed aan het aanpakken bent, dan is er geen ondermijnend effect van geobserveerd worden maar zelfs een versterkend effect.
Deadlines
Deadlines die niet op een informerende wijze maar op een controlerende wijze worden opgelegd ondermijnen de intrinsieke motivatie. Dus het op een dwingende manier communiceren over wanneer een medewerker een taak afgerond moet hebben ondermijnt de intrinsieke motivatie voor die taak. Het informeren over een deadline en het uitleggen wat de reden van die deadline is heeft niet datzelfde ondermijnende effect op de intrinsieke motivatie.
Doelen
Als doelen inclusief deadlines worden aangereikt op niet controlerende maar informerende manier en er wordt een duidelijke rationale gegeven voor de doelen en de deadlines dan kunnen ze een positief enthousiasmerend effect hebben.
Competitie
Het inbrengen van een competitie-element kan leuk zijn wanneer het in een informerende context gebracht wordt, maar als het een evaluatie wordt van je competentie en op een controlerende manier wordt gebracht dan bedreigd het het ego van mensen. Men wordt ego-involved (dus je bent een minder goed persoon als je verliest) en dat werkt ondermijnend op de intrinsieke motivatie.
Ondermijnende factoren
Dus wat werkt ondermijnend voor de intrinsieke motivatie? Deadlines die op een controlerende manier worden gesteld, straffen en beloningen in het vooruitzicht stellen gerelateerd aan de engagement, completion of performance, opgelegde doelen zonder rationale en zonder keuzemogelijkheden, een beoordelende sfeer en competitie op een manier die het ego van mensen op het spel zet en hun gevoel van competentie onder druk zet.
Training progressiegericht leidinggeven

Beloningen die de intrinsieke motivatie ondermijnen

Uit de zelfdeterminatieonderzoeken blijkt dat beloning voor het gedurende een bepaalde tijd bezig zijn met een taak (engagement contingent) de intrinsieke motivatie voor die activiteit verlaagt. Beloning voor het afmaken van een taak (completion contingent) heeft hetzelfde negatieve effect op intrinsieke motivatie. Beloning voor de performance (performance contingent) verlaagt de intrinsieke motivatie voor de activiteit ook. De sterkst ondermijnende effecten op intrinsieke motivatie zijn te vinden in de situatie waarin alleen de best presterenden een beloning krijgen die gerelateerd is aan performance. Dat is dus de situatie die het meest voorkomt in organisaties die pay-for-performance hebben ingevoerd. Click here to read more »

Positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt

Heeft positieve feedback altijd een positief effect op intrinsieke motivatie? Het onderzoek daarnaar geeft duidelijk antwoorden op die vraag. Click here to read more »

Emotionele fijnmazigheid

Mensen die in staat zijn om hun emotionele ervaringen fijnmazig en in detail onder woorden te brengen, lopen minder kans overweldigd te worden in stressvolle situaties. Dat komt door een sequentie van gebeurtenissen, zoals beschreven door Kashdan et al, 2010. Click here to read more »

Emotiedifferentiatievaardigheid gaat samen met psychologisch welbevinden

Het heeft voordelen als iemand in staat is om gevoelens op een complexe en gedifferentieerde manier onder woorden te brengen. Dat is het geval wanneer iemand fijnmazige beschrijvingen kan geven van zijn gevoelens. Uit diverse onderzoeken blijkt dat individuen die hiertoe in staat zijn, minder de neiging hebben om slechte zelfregulerende strategieën toe te passen, zoals binge drinking, agressie en automutilatie. Daarnaast is er minder neurale activiteit te zien als de persoon wordt afgewezen. Ook ervaren deze mensen in mindere mate angst en depressie. Negatieve en stressvolle gebeurtenissen en de negatieve  gevoelens die daarmee gepaard gaan, kunnen getransformeerd worden door de vaardigheid van emotiedifferentiatie. Click here to read more »

Creëer je eigen spanning

Als je je realiseert dat ieder mens de neiging heeft om informatie die bevestigt wat de persoon al gelooft eerder op te merken en meer gewicht toe te kennen, dan informatie die tegengesteld is aan wat de persoon gelooft, en je vindt dat fenomeen een risico voor jezelf en anderen, dan kun je bewust kiezen informatie tot je te nemen waar je aversie tegen voelt. Click here to read more »

De relatie tussen agressie en levensdoel bij adolescenten

De adolescentie is een periode waarin de jongere proberen te begrijpen wie ze zijn en maken ze allerlei keuzes voor wat betreft hun toekomstige leven. Om die keuzes goed te kunnen maken heeft de jongere een redelijk goed idee nodig ten aanzien van wat hij wil bereiken (zijn levensdoelen) en welke carrière hij wil gaan volgen (en dus studiekeuze). Deze keuzes bepalen in sterke mate hoe de adolescent zichzelf ziet en evalueert wie hij is. Het hebben van een levensdoel (iets dat betekenisvol voor je is en je wilt bereiken), is een centraal zelforganiserend principe in het leven. Het zorgt ervoor dat je bepaalde doelen kiest en nastreeft, dat je keuzes geleid worden in een bepaalde richting, en dat je gedrag betekenisvol wordt in je eigen ogen. Als mensen niet de perceptie hebben dat wat ze in staat zijn betekenisvol te leven, dan ontwikkelen ze subsitituutbehoeften (zie ook hier). Agressie is een van die reacties die adolescenten kunnen gaan vertonen. Click here to read more »

Progressiemodel

In 2014 verscheen mijn eerste boek over progressiegericht werken, met daarin het onderstaande progressiemodel:
 
De bovenkant van dit model refereert aan de groeimindset en de onderkant refereert aan autonome motivatie. Als er sprake is van een groeimindset en autonome motivatie, dan krijgen mensen een actie-intentie, en als mensen vervolgens doelbewust leren en oefenen dan resulteert dat in betekenisvolle progressie. Die betekenisvolle progressie versterkt de groeimindset en de autonome motivatie weer en zo ontstaat betekenisvolle bereikte en te bereiken progressie.
In onze trainingen progressiegericht werken leren deelnemers hoe ze een groeimindset en autonome motivatie bij zichzelf en hun gesprekspartners kunnen stimuleren en krijgen ze de aan die interventies ten grondslag liggende kennis.
Training Mindset en Motivatie
Training progressiegericht coachen
Training progressiegericht leidinggeven
Training progressiegericht werken met groepen
Deliberate Practice dag
Vervolgtraining progressiegericht werken
 

Autonomie ondersteuning door docenten en ouders

Autonome motivatie is dus een kwalitatief veel betere motivatie dan gecontroleerde motivatie (zie ook hier), dus hoe kunnen docenten en ouders autonomie-ondersteunend omgaan met de student? Autonomieondersteuning is het interpersoonlijke gedrag dat iemand vertoont naar iemand anders toe om diens innerlijke motivationele processen te voeden en om diens authentieke zelfregulatie van acties te voeden. Hier is een lijstje van in onderzoek gevalideerde gedragingen van docenten die autonomieondersteunend zijn: Click here to read more »