Mindset en zelfgestuurd leren. Hertel et al (2024) deden onderzoek naar het effect van iemands overtuigingen over het belang van zelfgestuurd leren en diens overtuigingen over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten op leren, presteren en welbevinden van die persoon.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Zelfgestuurd Leren

Zelfgestuurd leren betekent dat de persoon zelfstandig initiatieven neemt, met of zonder hulp van anderen, om het eigen leerproces te sturen in de richting van de zelfgekozen leerdoelen (zelfregulatie). Dit proces is cyclisch van aard en omvat drie cruciale fasen: voorbereiding, uitvoering en zelfreflectie. Binnen deze fasen spelen elementen zoals doeloriëntaties, zelfeffectiviteit, taakinteresse, gebruik van leerstrategieën en metacognitieve monitoring een doorslaggevende rol.

Mindset

Het concept mindset verwijst naar de overtuigingen die individuen hebben over de ontwkkelbaarheid van capaciteiten en intelligentie. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen een statische mindset en een groeimindset. Individuen met een statische mindset beschouwen hun intelligentie en talenten als statische eigenschappen (zoals je oogkleur), terwijl degenen met een groeimindset geloven dat capaciteiten via effectieve inspanning, feedback en tijd ontwikkelbaar zijn. Hertel et al betrokken in hun onderzoek niet alleen de overtuigingen ten aanzien van de ontwikkelbaarheid van capaciteiten, maar ook de overtuigingen ten aanzien van de relevantie van zelfgestuurde leerstrategieën.

Mindset en SLR

De onderzoekers vermoedden dat mindset geen dichotoom concept is, dus dat er in de praktijk meer smaken zijn de statische mindset en de groeimindset. Dat bleek inderdaad het geval. Er tekenden zich drie profielen af: een entiteitsprofiel, een gebalanceerd profiel en een SLRT-profiel.

  1. Een entiteitsprofiel (ET): deze studenten scoren laag op groeimindsetovertuigingen en laag op de overtuiging dat het benutten van zelfgestuurd leren relevant is voor studiesucces.
  2. Een gebalanceerd profiel (BT): deze studenten geloven noch dat capaciteiten en de capaciteit om zelfgestuurd te leren ontwikkelbaar is, noch dat capaciteiten en de capaciteit om zelfgestuurd te leren onontwikkelbaar is.
  3. Een SLRT-profiel (zelfgestuurdlerentheorie-profiel): deze studenten geloven dat capaciteiten in het algemeen en de capaciteit om zelfgestuurd te leren, via effectieve inspanning ontwikkelbaar is, en dat zelfgestuurd leren relevant is voor studiesucces.

Resultaten

Studenten in het SRLT-profiel scoorden significant hoger op het streven naar meesterschap (meesterschapsdoelen) en lager op het kiezen van prestatievermijddoelen dan studenten met een ET-profiel. Dat betekent dat studenten met een SLRT-profiel kiezen om de stof diepgaand te gaan beheersen in plaats van te proberen om niet slechter te presteren dan anderen en niet te falen voor een vak. Studenten met een ET-profiel kozen dan weer significant vaker prestatievermijddoelen dan studenten met een BT-profiel. Daarnaast bleek dat studenten met een SRLT-profiel meer gebruik maakten van effectieve leerstrategieën dan studenten in de andere twee profielen.  Ook hadden studenten met een ET-profiel significant minder metacognitieve kennis van zelfgestuurde leerstrategieën dan studenten in de andere twee profielen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Welbevinden

Een groeimindset stimuleert een proactieve houding ten aanzien van SRL, waarbij de persoon  meer geneigd is om effectieve leerstrategieën toe te passen, hulp te zoeken wanneer nodig en het leerproces voortdurend te evalueren en bij te stellen. Studenten die SRL als relevant beschouwen voor hun academische succes zijn meer gemotiveerd om SRL-gerelateerde acties te ondernemen, wat resulteert in grotere tevredenheid over het studieproces. Naast de voordelen die dit oplevert voor hun prestaties, is het zeker zo belangrijk dat het welbevinden van studenten met een groeimindset en SLR-relevantie-mindset beter is dan het welbevinden van studenten in de andere twee profielen.

Mindset en zelfgestuurd leren

Docenten kunnen de mindset van studenten beïnvloeden via de taal die ze zelf bezigen, de feedback die ze geven, de kennis die ze aanreiken over effectieve leerstrategieën en de mogelijkheid die ze bieden om fouten te verbeteren. Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de mindset van de student is daarnaast de mindset van de docent zelf. Docenten die zelf een groeimindset hebben, en daaraan in hun handelen uiting geven, blijken een rolmodel te zijn voor hun studenten.

 
Trainingen Progressiegericht Werken