Team motivatie. Greniér et al (2023) hebben een artikel geschreven over team motivatie. Het interessante aan dat artikel is dat het een van de eerste pogingen is om de kwaliteit van motivatie op teamniveau te beschrijven en daarmee de teameffectiviteit te verklaren.

Team motivatie

Team motivatie is het samenwerkingsmechanisme waardoor teamleden de richting, intensiteit en vasthoudendheid van hun inspanningen op elkaar afstemmen. Het speelt een essentiële rol in hoe effectief een team is, en omvat verschillende aspecten zoals het kiezen van doelen, het streven naar deze doelen, de oriëntatie op doelen, het zelfvertrouwen, de verwachtingspatronen, de betrokkenheid, en het gevoel van empowerment. Greniér et al richten zich niet zozeer op het ‘wat’ en ‘hoe’ van motivatie, maar juist op het ‘waarom’ achter deze motivatie. Daarbij baseren ze zich op de zelfdeterminatietheorie.

Emergentie

De onderzoekers gaan ervan uit dat teammotivatie een zich ontwikkelend proces is. Teams zijn als het ware organismen, waarbij de teamleden de ‘cellen’ van het organisme vormen. Ieder lid doet dingen om het voortbestaan van het organisme te bevorderen en beïnvloedt ook hoe dat organisme zich ontwikkelt. De interacties tussen de teamleden zorgen voor de ontwikkeling van een bepaalde kwaliteit van teammotivatie. De manier waarop de teamleden met elkaar omgaan zorgt ervoor dat de psychologische behoeften van teamleden aan autonomie, competentie en verbondenheid worden vervuld of juist gefrustreerd.

Behoefte-ondersteunend

Als de meeste interpersoonlijke interacties tussen teamleden behoefte-ondersteunend zijn, zullen de teamleden waarschijnlijk behoeftebevrediging ervaren, wat hen op hun beurt meer geneigd maakt om met behoefte-ondersteunend gedrag te reageren. Na verloop van tijd zal deze cyclus leiden tot het individuele autonome motivatie en autonome motivatie op teamniveau. De motivatie binnen het team zal homogener worden.

Behoefte-frustratie

Aan de andere kant, als de meeste interpersoonlijke interacties tussen teamleden behoefte-frustrerend zijn, zullen de teamleden waarschijnlijk behoefte-frustratie ervaren, wat hen meer geneigd maakt om met behoefte-frustrerend gedrag te reageren. Na verloop van tijd zal deze cyclus de individuele motivaties doen samenvallen naar meer controlerende motivatietypen en zal dat binnen een team homogener worden.

Behoefte-bevrediging

Hoe zien behoefte-ondersteuning eruit in een teamcontext? Interpersoonlijke gedragingen die de behoefte aan competentie ondersteunen, omvatten het geven van informatie aan elkaar, begeleiding, rolmodellen bieden, feedback geven en kansen bieden om vaardigheden op een niet-bedreigende, veilige manier te ontwikkelen, zoals door ruimte voor fouten toe te laten. Gedragingen die autonomie ondersteunen, omvatten het verstrekken van een rationale voor verzoeken, kansen bieden voor inspraak en beslissingsmacht, keuzes bieden tussen alternatieven, en het perspectief van anderen innemen om te begrijpen waar ze vandaan komen voordat men standpunten oplegt. Ten slotte omvatten gedragingen die verbondenheid ondersteunen empathisch naar elkaar luisteren, tijd nemen om relaties op een persoonlijk niveau te ontwikkelen, en voor elkaar zorgen. Een patroon van behoefte-ondersteuning en behoeftebevrediging leidt tot een identificatieproces: het team gaat dan gemeenschappelijke waarden ontwikkelen en de individuele teamleden ontwikkelen meer autonome individuele motivatie op lange termijn.

Compensatie

Als teamleden echter ervaren dat hun psychologische basisbehoeften niet worden vervuld door anderen binnen het team, zullen ze de situatie als bedreigend ervaren. Dit kan leiden tot het gaan nastreven van extrinsieke doelen, zoals status, geld, bonussen, imago, materialisme. Zo reageren individuele teamleden dan op de negatieve ervaringen die ze hebben binnen het team. Deze houding zet teamleden aan om zich als team ook te gaan richten op hun imago, dat wordt hun collectieve identiteit. Ze zijn dan geneigd om de status of het aanzien van de groep te proberen te verhogen, ten koste van andere groepen.

Team motivatie

De motivatie van het team is super belangrijk voor hoe succesvol het team is. De onderzoekers beschrijven een model voor het ontstaan van teammotivatie vanuit individuen die zich bij een team voegen, elk met hun eigen startmotivatie. De oorspronkelijke motivatiemix van het team beïnvloedt de onderlinge dynamiek, die de basispsychologische behoeften van teamleden ondersteunt of tegenwerkt door een reeks interacties. Deze interacties leiden tot een samenvoeging van individuele motivaties binnen het team en beïnvloeden de vorming van een teamidentiteit. De samensmelting van motivatie en teamidentiteit schept de voorwaarden waaronder teammotivatie kan ontstaan. Andere teamprocessen kunnen ook de behoeftebevrediging beïnvloeden, wat uiteindelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van teammotivatie. Teammotivatie kan op zijn beurt andere teamprocessen beïnvloeden. Samen hebben ze invloed op de effectiviteit van het team.