Het fundament van de groeimindset wordt in een onderzoeksartikel van MacNamara et al in twijfel getrokken. Hoe stevig is het fundament, zo vragen zij zich af in de titel van het artikel? De claims lijken wat hen betreft sterker dan het bewijs. Omdat in serieuze wetenschap fouten worden gezien als doel op zich is het belangrijk om de kritiekpunten in dit artikel goed te onderzoeken.

Het fundament van de groeimindset

In 2017 schreef Carol Dweck een artikel ‘Growth mindset is on a firm foundation but we’re still building the house’. Dit was onder andere in reactie op kritiek op de groeimindset onderzoeken en twee meta-analyses, zie ook hier. Sinds een aantal jaar is het Mindset Scholars Network platform opgericht waar men verder bouwt aan het fundament en huis van, zoals het genoemd wordt, de learning mindset. Er is een enorme hoeveelheid onderzoek gaande en we leren daardoor steeds meer over onder andere waar de groeimindset leidt tot betere resultaten. Je moet van goede huize komen wil je dat fundament onderuit kunnen halen.

Onderzoek van MacNamara

Het onderzoek van MacNamara et al richtte zich op zes aannames die zij definiëren als de zes sleutelaannames van de mindsettheorie:

  1. mensen met een groeimindset hebben vooral leerdoelen
  2. mensen met een statische mindset hebben vooral prestatiedoelen
  3. mensen met een statische mindset hebben vooral prestatie-vermijd doelen
  4. mensen met een statische mindset geloven dat uitsluitend talent, zonder inspanning, leidt tot succes
  5. mensen met een groeimindset zetten door bij uitdagingen
  6. mensen met een groeimindset zijn veerkrachtiger na een faalervaring

Procedure

Het onderzoek werd gedaan onder 438 universiteitsstudenten. Eerst werd hun mindset gemeten, via stellingen die Carol Dweck de mindset onderzoeken gebruikt. Vervolgens werd hun doeloriëntatie gemeten, via een aangepaste versie van Elliots Goal Orientation Questionnaire. Daarna werd de respondenten gevraagd om een belangrijk doel dat ze nu hadden in gedachten te nemen en te rapporteren of ze bij tegenslag al dan niet zouden doorzetten om dat doel te bereiken (zelfrapportage). Daarna kregen de respondenten vragen over hun geloof in talent versus inspanning. Tenslotte kregen de respondenten een intelligentietest te doen, kregen ze negatieve prestatiefeedback (percentage correcte antwoorden) en kregen ze opnieuw een intelligentietest.

Talent versus inspanning

Eerst iets over de zes sleutelaannames die MacNamara onderzocht heeft. De definitie van een groeimindset is de overtuiging dat iedereen, ongeacht waar die nu staat, slimmer en capabeler kan worden en dat effectieve inspanning, effectieve leerstrategieën en feedback noodzakelijk zijn om daadwerkelijk beter te worden. In het onderzoek van MacNamara wordt gemeten of mensen met een groeimindset de stelling onderschrijven ‘inspanning alleen, zonder talent, leidt tot succes’.

De definitie van een statische mindset is de overtuiging dat wat je kunt bereiken op een bepaald gebied afhangt van je aangeboren talenten en dat inspanning niet zoveel zin heeft wanneer je geen aanleg ergens voor hebt. In het onderzoek van MacNamara wordt gemeten of mensen met een statische mindset de stelling onderschrijven: ‘talent alleen, zonder inspanning, leidt tot succes’.

De reden dat MacNamara deze metingen doet is omdat op een (niet meer bestaande) boekpromotiesite van de uitgeverij van het in 2007 verschenen boek Mindset de volgende zin stond: people with fixed mindsets believe that talent alone creates success – without effort.

Definities

Zelfs wanneer we naar de vroegste onderzoeken naar mindset kijken wordt mindset niet zo gedefinieerd als MacNamara nu in haar onderzoek meet. Een statische mindset wordt in de wetenschappelijke onderzoeken niet gedefinieerd als de overtuiging dat talent alleen, zonder inspanning, leidt tot succes. Evenmin is de wetenschappelijke definitie van de groeimindset dat inspanning alleen, zonder talent, leidt tot succes. In het onderzoek van MacNamara bleek dat de respondenten met een statische mindset niet geloofden dat talent alleen, zonder inspanning, leidt tot succes. Dit bewijst mijns inziens dat haar stelling inderdaad geen goede weergave is van Carol Dwecks definitie van de statische mindset.

Doelorientatie

In het onderzoek van MacNamara bleek dat mensen met een groeimindset inderdaad eerder een leerdoelenoriëntatie hadden en mensen met een statische mindset eerder een prestatiedoelenoriëntatie. De significantie was zwakker dan het criterium voor robuust bewijs. Er bleek in dit onderzoek geen significante relatie tussen een statische mindset en prestatievermijddoelen.

Intelligentietest en mindset

In het experimentele deel van het onderzoek kregen de respondenten een intelligentietest, kregen ze vervolgens prestatiefeedback (dat was volgens de onderzoekers faalfeedback omdat geen enkele respondent alle vragen correct had beantwoord) en daarna kregen ze opnieuw dezelfde soort intelligentietestopgaven. Het bleek dat de respondenten met een groeimindset na de faal-feedback slechter gingen presteren en respondenten met een statische mindset beter gingen presteren. De significantie was zwakker dan het criterium voor robuust bewijs. Het bleek ook dat cognitieve capaciteiten een sterkere invloed hadden op vervolgprestaties dan de mindset van de respondent.

Statische mindset interventie?

De interventie in de experimentele conditie was een interventie die misschien wel eens een situationele statische mindset heeft gestimuleerd. Een intelligentietest en vervolgens prestatiefaalfeedback in de vorm van een cijfer (zonder inhoudelijke feedback over wat de persoon kan doen om te verbeteren) is een statische mindset trigger, volgens de mindsetonderzoeken. Hoe moeten we het gevonden effect dan begrijpen? In het onderzoek onder Amerikaans-Europese studenten en Aziatische studenten bleek dat nieuwe informatie een effect heeft op de situationele mindset van studenten. Heb je statische mindset overtuigingen en worden die bevestigd dan heeft de interventie geen effect op je mindset en gedrag, heb je een statische mindset en krijg je groeimindsetinformatie dan heeft die wel een effect op je mindset en gedrag.

Effect op mindset?

Het resultaat van MacNamara’s experiment zou in dit licht wellicht anders verklaard kunnen worden dan zij zelf doen. MacNamara concludeert dat mensen met een statische mindset beter gaan presteren na faalfeedback dan mensen met een groeimindset. Maar wellicht is het zo dat de respondenten met een groeimindset door de interventie juist richting een statische mindset werden gestuurd en had dit een effect op hun vervolgprestaties. Na de faalfeedback-interventie is de mindset van de respondenten niet opnieuw gemeten, dus we weten niet of en zo ja wat het effect van de intelligentietest en faalfeedback was op de mindset van de respondenten.

Het fundament van de groeimindset

Het onderzoek van MacNamara is wat mij betreft geen overtuigend bewijs dat het fundament van de groeimindsettheorie niet stevig zou zijn. Het onderzoek mist zorgvuldigheid ten aanzien van de gebruikte definities en de interventie in de experimentele conditie. Er was geen controle conditie, alle respondenten ondergingen dezelfde interventie en de interventie zelf zou wel eens een statische mindset hebben kunnen oproepen bij de respondenten. Hoewel ik het belangrijk vind om open te blijven kijken naar kritiek op wetenschappelijke theorieën begin ik ten aanzien van MacNamara en Hambrick te twijfelen of ik hun publicaties nog nauw zal gaan volgen. Het komt niet over als serieuze poging om bij te dragen aan mindsetonderzoek wanneer stellingen van sites van uitgeverijen wordt genomen als basis voor onderzoek en wanneer in wetenschappelijke artikelen wordt geklaagd over de hoeveelheid geld die naar Mindset-research gaat. Wanneer je fundamenten van een theorie wilt testen, repliceer dan de oorspronkelijke onderzoeken en kijk of je hetzelfde vindt. Het veranderen van de opzet en interventies zoals MacNamara hier doet is niet overtuigend.