In de progressiegerichte aanpak maken we regelmatig gebruik van zelfovertuigingstechnieken. We stellen vragen die ertoe leiden dat de gesprekspartner ergens van overtuigd raakt, bijvoorbeeld van zijn mogelijkheid om progressie te boeken.

Saying is believing

Sociaal-psychologische interventies in het onderwijs maken veel gebruik van dit principe van ‘saying is believing’. Canning en Harackiewicz publiceerden in 2015 een artikel waarin ze de resultaten van drie onderzoeken beschreven. Die drie onderzoeken draaiden om de vraag wat het effect is van zelfgeformuleerde waardestatements en direct gecommuniceerde waardestatements voor studenten met laag en hoog zelfvertrouwen.

Hoog zelfvertrouwen

Stel dat je een nieuwe vaardigheid aan het leren bent, bijvoorbeeld progressiegericht coachen. En stel dat je zelfvertrouwen dat je die gesprekstechnieken en principes goed in de vingers kunt leren krijgen hoog is. Stel nu dat je in de gelegenheid wordt gesteld om zelf onder woorden te brengen wat de waarde is van het goed toepassen van de progressiegerichte aanpak in je eigen werk. En stel dat je daarnaast een artikeltje onder ogen krijgt waarin staat uitgelegd dat progressiegerichte coaches die de vaardigheden goed in de vingers hebben kwalitatief goede coachingsgesprekken kunnen voeren.

Gesprekken waarmee hun cliënten in korte tijd echt vooruit komen. Betrokken en geïnteresseerd zijn tijdens het gesprek. Geactiveerd worden om met eigen ideeen te komen. Gemotiveerd zijn om met die ideeën aan de slag te gaan. Waarschijnlijk zal het je niet verbazen dat dit positieve effecten heeft op zowel je interesse om verder te gaan met het leren van de progressiegerichte aanpak, als op je prestaties als op de waarde die je er zelf aan hecht om de vaardigheden te leren.

Laag zelfvertrouwen

Maar stel nu dat je zelfvertrouwen dat je de technieken en principes van progressiegericht coachen in de vingers kunt leren krijgen laag is. Wat denk je dat dan het effect zal zijn wanneer je in de gelegenheid wordt gesteld om onder woorden te brengen wat de waarde van het goed kunnen toepassen van de aanpak is? En wat denk je dat het effect op je is wanneer je datzelfde artikeltje onder ogen krijgt waarin de positieve effecten van progressiegericht coachen staan uitgelegd?

Waardestatements

Uit onderzoek van Canning et al kunnen we afleiden dat bij laag zelfvertrouwen noch aangereikte waardestatements, noch zelfgeformuleerde waardestatements een positief effect zullen hebben op je interesse en de waarde die je ziet in het leren toepassen van de aanpak. Waardestatements die je worden aangereikt, terwijl je een laag zelfvertrouwen hebt dat je de vaardigheid kunt leren, verhogen de druk voor je. Waardestatements die je zelf hebt geformuleerd, terwijl je een laag zelfvertrouwen hebt dat je de vaardigheid kunt leren, hebben ook geen positief effect op je perceptie dat de vaardigheid waardevol en interessant is.

Combinatie

Om de waarde ervan te gaan zien, lijkt het eerst nodig te zijn dat je zelfvertrouwen dat je de aanpak kunt leren toepassen verhoogd moet worden. De derde studie van Canning laat zien dat voorbeelden van de relevantie van de nieuw aan te leren vaardigheid in het dagelijks leven, de gelegenheid krijgen om te oefenen met de nieuwe vaardigheid en het zelf onder woorden brengen van de waarde van de vaardigheid wel een positief effect heeft op mensen die in eerste instantie een laag zelfvertrouwen hadden. Een combinatie van aangereikte en zelfgeformuleerde waarde statements had wel positieve effecten.

Groeimindset

In onze trainingen benutten we dit soort kennis, in de aanpak en opbouw van onze trainingsdagen. Het hebben van een groeimindset ten aanzien van je mogelijkheid om de progressiegerichte aanpak te leren toepassen is immers een voorwaarde om er daadwerkelijk beter in te worden, je beter te voelen tijdens het oefenen en de bereidheid te hebben om te gaan oefenen en experimenteren. Met een groeimindset heb je het vertrouwen dat het mogelijk is om beter te worden. Vervolgens reiken wij aan in welke situaties de principes en technieken nuttig en bruikbaar kunnen zijn, zodat mensen daarvan een concrete voorstelling kunnen maken. We stellen de deelnemers ook in de gelegenheid om de waarde en bruikbaarheid ervan voor hun eigen werk en leven onder woorden te brengen, zodat de inhoud van de training helemaal relevant wordt voor henzelf.

]