Foto: Walter Schlundt Bodien

Praktische waarde van SDT. In de meta-review van meta-analyses van de zelfdeterminatietheorie worden ook diverse toepassingsgebieden besproken, zoals de toepassing in organisaties, gezondheidszorg, sport en onderwijs en opvoeding. Uit de review van de meta-analyses blijkt de praktische waarde van de zelfdeterminatietheorie in diverse contexten.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Organisaties

Meer autonoom gemotiveerde medewerkers ervaren meer voldoening in hun werk en presteren beter op hun werk (zie ook hier en hier en hier). Autonomie-ondersteuning van leidinggevenden blijkt samen te gaan met meer autonoom gemotiveerde medewerkers, psychologische basisbehoeftenvervulling en welbevinden van medewerkers. De psychologische basisbehoeftenvervulling blijkt sterk gerelateerd aan welbevinden van medewerkers, evenals aan hun perceptie dat ze eerlijk worden behandeld door de leidinggevende en dat hun leidinggevende een goede leidinggevende is. De psychologische basisbehoeftenvervulling is vooral sterk gerelateerd aan goed functioneren op het werk, wanneer extrinsieke beloningen minder op de voorgrond staan. Intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie zijn belangrijk voor goede prestaties en betrokkenheid, waarbij de psychologische basisbehoeftenvervulling een sleutelrol speelt in het welbevinden van medewerkers.

Gezondheidszorg

Er is een relatief grote hoeveelheid meta-analyses beschikbaar naar de toepassing van de zelfdeterminatietheorie in de gezondheidszorg. Het blijkt dat autonome motivatie en sychologische basisbehoeftenvervulling geassocieerd is met een grote varieteit aan gezondheidsgedragingen (bijvoorbeeld ten aanzien van gewichtscontrole, fysieke activiteit, onder controle houden van diabetes). Interventies die zijn gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie blijke effectief te zijn om gezondheidsgedrag te beïnvloeden. Ook blijkt autonomie-ondersteuning van zorgprofessionals geassocieerd te zijn met minder burnout.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Sport

De meta-analyses die zijn gedaan binnen de sportcontext geven ondersteuning voor het motivatiecontinuum. Autonome motivatie is geassocieerd met fysieke activiteit,sportoefeningen en betrokkenheid. De vervulling van psychologische basisbehoeften blijkt geasscoieerd te zijn met positieve gevoelens rondom sport. Zowel de psychologische basisbehoeftenvervulling als autonome motivatie blijkt negatief geassocieerd met burnout. Autonomie-ondersteuning door de sportinstructeur is positief geassocieerd met psychologische basisbehoeftenvervulling, inspanning en actief meedoen aan de sportles. De gevonden associaties gelden voor zowel mannen als vrouwen.

Opvoeding

Autonomie-ondersteunend opvoeden is gerelateerd aan een grote hoeveelheid positieve uitkomsten voor kinderen, zoals betere schoolprestaties, beter aanpassingsvermogen, gezonder psychosociaal functioneren en een positieve houding ten opzichte van school. Autonomie-ondersteunend opvoeden is een voorspeller van welbevinden van het kind en een controlling opvoedstijl is een positieve voorspeller van onwelbevinden bij het kind. De associatie tussen een autonomie-ondersteunende en een controlling opvoedstijl veranderd in de loop van de ontwikkeling van het kind. Wanneer het kind nog jong is zijn beide constructen verschillend van elkaar, en als het kind ouder wordt is er een sterke negatieve correlatie tussen beide opvoedstijlen. Autonomie-ondersteunende ouders hebben kinderen die veiliger gehecht zijn en strikte, controlling ouders krijgen kinderen die onveilig gehecht zijn.

 
Trainingen Progressiegericht Werken