Op deze site heb ik al meerdere malen geschreven over kleine sociaal-psychologische interventies, met lange termijn effecten. Zoals hier en hier. Maar dergelijke interventies kunnen worden ervaren als minder relevant voor de dagelijkse onderwijspraktijk, omdat de uitvoering ervan zo nauw luistert.

Grootschalige experimenteel onderzoek

Daarom is de grootschalige experimentele studie die Paunesku et al deden buitengewoon interessant. In dit grootschalige experiment werden eenvoudige interventies gebruikt en uitgevoerd door professionals op scholen zelf.

1594 kinderen

Dertien middelbare scholen participeerden in het onderzoek en 1594 leerlingen. In elke school werd een studiecoördinator aangesteld, die docenten wierf en begeleidde bij het uitvoeren van het experiment. De docenten planden twee web based sessies van 45 minuten met hun klas, met een tussenperiode van 2 weken. Alle docenten vertelden aan de leerlingen dat de sessies onderdeel waren van een studie van Stanford University naar waarom en hoe leerlingen leren.

Twee sessies van 45 minuten via computer

Nadat een leerling zich had aangemeld voor de webbased sessie, werd hij ad random ingedeeld in een controle groep of in een van de drie experimentele condities. De drie experimentele condities waren:

  1. een groeimindsetinterventie
  2. een sense-of-purpose-interventie
  3. een combinatie van beide interventies

De groeimindsetinterventie (of de controle interventie) vond plaats in sessie 1, de sense-of-purpose-interventie (of de controle interventie) in sessie 2. Studenten in alle vier de condities namen deel aan beide sessies.

Groeimindsetinterventie

De groeimindsetinterventie was als volgt. De leerlingen lazen een artikel waarin werd beschreven hoe ons brein groeit en zich reorganiseert wanneer je hard werkt en goede strategieën volgt bij uitdagende taken.
Het artikel focuste zich op de implicaties van de bevindingen in de neurowetenschappen voor de mogelijkheid van leerlingen om intelligenter te worden door studie en oefening.

Setbacks

Het artikel benadrukte ook dat setbacks en problemen op school geen teken waren van een gebrek aan intelligentie of een indicatie van een beperkt potentieel. In plaats daarvan zijn setbacks en problemen een kans om te verbeteren en te leren.

Schrijfopdrachten

Deze boodschap werd vervolgens bekrachtigd via twee schrijfopdrachten.

  1. De eerste was dat de leerlingen in eigen woorden de wetenschappelijke bevindingen samenvatten.
  2. De tweede schrijfopdracht bevatte een advies voor een hypothetische leerling die slechte resultaten behaalde en die ontmoedigd was geraakt door zijn slechte resultaten. Hij begon zichzelf te zien als niet slim genoeg. De leerlingen werd gevraagd om een advies te schrijven voor deze hypothetische leerling.

In de controle conditie lazen de leerlingen een artikel dat soortgelijke informatie bevatte, alleen ging het nu over de functionele werking van het brein. Er werd dus niet expliciet gemaakt dat intelligentie ontwikkelbaar is.

Sense-of-purpose-interventie

De sense-of-purpose interventie was ontworpen om leerlingen te helpen onder woorden te brengen hoe school hun kon helpen om betekenisvolle levensdoelen te bereiken. Dit waren doelen die verder gingen dan eigenbelang. In de interventie werd de leerlingen eerst gevraagd om kort te beschrijven op welke manier zij graag wilden dat de wereld een beetje beter zou worden. Vervolgens kregen ze een tekstje te lezen waarin werd uitgelegd dat veel leerlingen hard werken op school zodat ze een positieve impact kunnen hebben op de wereld, of zodat ze hun familie trots konden maken of een goed voorbeeld konden zijn voor andere mensen. Leerlingen werd vervolgens gevraagd om na te denken over hun eigen doelen en om te schrijven over hoe leren en hard werken op school ze kon helpen om die doelen te bereiken.

Controle

In de controle conditie kregen de studenten een andere opdracht. Een groep leerlingen kreeg de vraag te schrijven over hoe hun leven nu anders was dan op de lagere school. De andere groep schreef over hoe school en hard werken ze kon helpen om zelf rijker te worden en economisch beter af te zijn. De reden van deze keuze was dat het focussen op doelen die verder gaan dan je eigen belang een kernaspect is van sense-of-purpose interventies. Focussen op toekomstdoelen die alleen maar gaan over je eigen belangen hebben, zoals uit eerder onderzoek bleek, niet hetzelfde effect op een ervaren betekenisvol leven. Zie ook hier.

Effecten van de interventies

Vervolgens werd gekeken naar de effecten van deze interventies op mindset, sense-of-purpose en schoolprestaties in het semester na de interventie. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen de leerlingen die, op grond van hun cijfers, het risico liepen om te stoppen met school (drop-outs) en leerlingen die dat risico niet liepen.

Het bleek dat de interventies inderdaad een groeimindset respectievelijk een sense-of-purpose opwekten bij de leerlingen. Wat interessanter is, is dat de schoolprestaties van de leerlingen die eerder het risico liepen uit te vallen, significant verbeterden na de interventie. Dat gold zowel voor de groeimindsetinterventie als voor de sense-of-purpose-interventie. Voor de groep leerlingen die zowel de groeimindsetinterventie als de sense-of-purpose-interventie hadden gekregen, was er geen sterker effect te zien dan voor de leerlingen die een van de twee interventies hadden gekregen.

Remedie tegen drop-out

De prestatie-effecten voor de leerlingen die het risico liepen uit te vallen, voor de verschillende vakken zijn te vinden in de figuur. Er was geen verschil in effect naar geslacht en ‘ras’.

Deze grootschalige interventie is veelbelovend voor onderwijsinstellingen die zelf aan de slag willen met groeimindsetinterventies en sense-of-purpose-interventies.

]