Voorzichtigheid met ‘Grit’ en met interventies die grit moeten stimuleren in leerlingen en studenten lijkt geboden. Ondanks de enorme populariteit van Grit is er groeiende scepsis over zowel het concept als de manier waarop de metingen in het onderzoek van Duckworth worden uitgevoerd.

Twijfels

Hier en hier kun je meer lezen over mijn twijfels bij het concept Grit. Morell et al (2020) namen het concept Grit onder de loep in hun onderzoek. Morell et al hadden twijfels bij de conceptualisatie van Grit-S. Daarin zijn consistente interesse en aanhoudende inspanning twee aparte factoren die tezamen de overall Grit vormen.

 

Training Progressiegericht
Coachen

 

Onderzoeksvragen

De onderzoekers hadden een aantal bedenkingen en vragen. Meet de vragenlijst van Duckworth inderdaad twee aparte factoren? Zijn consistente interesse en aanhoudende inspanning twee aparte factoren die samen Grit vormen? Is Grit verschillend geconceptualiseerd voor studenten van verschillende leeftijden? Zijn er culturele verschillen, in het bijzonder tussen collectivistische en individualistische culturen, dus meten we wel hetzelfde met de Grit vragenlijsten in die verschillende culturen? Is Grit een voorspeller van academische prestaties? In dit artikel vat ik een paar van hun conclusies samen.

Het construct Grit

Duckworth conceptualiseert Grit als een construct (Grit-S) dat bestaat uit twee aparte subfactoren: consistente interesse en aanhoudende inspanning. Morell et al hadden twijfels bij deze conceptualisatie. In hun onderzoek betrokken Morell et al Koreaanse bachelor studenten, Amerikaanse bachelor studenten en Amerikaanse middelbare scholieren. Zo konden ze zowel de culturele dimensie als de leeftijdsdimensie onderzoeken. Het bleek dat Grit iets anders betekent afhankelijk van leeftijd en cultuur.

Grit is anders gedefinieerd in Koreaans dan in Engels. In het Engels is Grit ‘stevigheid van geest’ en in het Koreaans berekent het geduld, doorzetten, volhouden, vasthoudend zijn. Deze verschillen in wat in culturen onder een woord wordt verstaan kan beïnvloeden hoe respondenten de vragenlijsten invullen.

Het bleek dat Grit-S vragenlijsten verschillende dingen meten in verschillende culturen. In de Koreaanse populatie valt Grit voornamelijk samen met de subfactor aanhoudende inspanning en speelt de factor consistente interesse geen belangrijke rol. In collectivistische culturen prevaleert het nastreven van groepsdoelen en wat de groep belangrijk vindt. Het is in collectivistische culturen belangrijk dat de individuele interesses in lijn worden gebracht met de groepsinteresses. Koreaanse kinderen worden zo gesocialiseerd dat hard werken, doorzetten op school en goed presteren op school een belangrijke waarde voor hen wordt. De factor aanhoudende inspanning staat centraal voor hen.

 

Training Progressiegericht
Coachen

 

In meer individualistische culturen is het nastreven van eigen interesses en het vinden van je passie een belangrijk doel dat ouders kinderen meegeven. Onder de Amerikaanse studenten is het vinden van je passie en niet simpelweg doorzetten wanneer je iets niet interessant vindt belangrijker.

Zwak meetinstrument

Het meetinstrument van Duckworth is, volgens Morell et al zwak. Hoewel Grit iets zou moeten zeggen over consistente interesses en passie op lange termijn, komt het woord passie niet voor in de vragenlijsten en is lange termijn niet gedefinieerd. De onderzoekers ontwikkelden daarom een nieuw meetinstrument waarin passie en lange termijn beter gedefinieerd werden.

Grit en cijfers

De lange termijn Grit bleek een voorspeller van cijfers (wiskunde, betavakken en gemiddeld cijfer) onder de Amerikaanse middelbare scholieren en de Koreaanse studenten. Maar het bleek dat alleen de subfactor aanhoudende inspanning hierin significant was en niet de factor consistente interesse. Consistente interesse is geen voorspeller van academische prestaties. Aanhoudende inspanning leveren wel.

Grit en leeftijd

Voor studenten is consistente interesse en aanhoudende inspanning meer 1 construct dan voor het voor middelbare scholieren is. Bij middelbare scholieren vonden de onderzoekers dat aanhoudende inspanning en consistente interesse meer los stonden van elkaar dan bij studenten het geval is. Bij het ouder worden ontwikkelen ook de interesses van de persoon zich. Het is makkelijker om je eigen leergedrag te reguleren wanneer je geïnteresseerd bent in wat je doet, en dat groeit met het ouder worden. Het concept Grit zou daarom wel eens kunnen veranderen naarmate de persoon ouder wordt.

Voorzichtigheid met ‘Grit’

De betekenis van het concept Grit is waarschijnlijk verschillend afhankelijk van de cultuur. Ook lijkt de betekenis van Grit afhankelijk te zijn van de leeftijd van de persoon. Aanhoudende inspanning leveren is een veel sterkere voorspeller van academische prestaties dan consistente interesse is. Het meetinstrument Grit-S is conceptueel zwak. Grit bestaat niet uit twee aparte factoren die tezamen 1 construct vormen.

De praktische implicatie is dat interventies die gericht zijn op het versterken van Grit in leerlingen en studenten op z’n best prematuur zijn en op z’n slechts een vergissing zijn.