Negatieve feedback en intrinsieke motivatie is het onderwerp van een meta-analyse van Fong et al. Er wordt algemeen aangenomen dat negatieve feedback de intrinsieke motivatie verlaagt en positieve feedback de intrinsieke motivatie verhoogt. De onderzoekers zoomden in op de relatie tussen negatieve feedback en intrinsieke motivatie. In de meta-analyse werden verbanden onderzocht en er kan dus geen causale conclusie worden getrokken op basis van dit onderzoek.

Negatieve feedback

Negatieve feedback zijn negatieve evaluaties door iemand van andermans producten, prestaties, eigenschappen, waarbij degene die beoordeelt de standaard bepaalt waarop de evaluatie is gebaseerd.  In deze meta-analyse ging het de onderzoekers specifiek om kritiek, dus feedback die een negatieve evaluatie behelst.

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is de neiging om betrokken te zijn bij een taak vanwege interesse in die taak of plezier in die taak. De taak is inherent interessant of leuk en er is geen externe beloning of incentive mee gemoeid.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

De inhoud van negatieve feedback

Negatieve feedback kan verschillende inhoudsaspecten hebben. De onderzoekers maakten onderscheid tussen:

  1. Normatieve versus criteriumgerichte feedback
  2. Attributie-feedback
  3. Instructiefeedback
  4. Taak versus procesfeedback
  5. Autonomie-ondersteunende versus controlling feedback
  6. Wijze versus ongebufferde feedback
  7. Mate van dreiging in de feedback

Normatieve versus criteriumgerichte feedback

Bij normatieve negatieve feedback wordt de prestatie van de persoon vergeleken met de prestaties van anderen, en de persoon komt er slechter uit. Je scoort slechter dan alle anderen in je klas. Bij criteriumgerichte negatieve feedback krijgt de persoon zijn slechte score te horen zonder vergelijking met anderen. Je hebt slechts 2 van de 10 opgaven goed opgelost.

Attributie-feedback

De negatieve feedback kan gaan over een gebrek aan inspanning of een gebrek aan aanleg. Wanneer de persoon negatieve feedback krijgt die gerelateerd is aan zijn inspanning hoort hij bijvoorbeeld: ‘je hebt vast je best niet gedaan dat je zo slecht hebt gepresteerd’. Bij negatieve feedback die wordt gerelateerd aan een gebrek aan aanleg krijgt de persoon bijvoorbeeld te horen: ‘Je hebt het niet goed gedaan in vergelijking met andere kinderen van jouw leeftijd. Onthoud goed dat als je meer problemen oplost dan anderen je slim overkomt’.

Instructiefeedback

Bij instructiefeedback krijgt de persoon informatie over hoe hij zijn prestaties kan verbeteren. Bijvoorbeeld: Het werkt beter wanneer je deze puzzel van links naar rechts probeert op te lossen. Bij niet-instructiefeedback krijgt de persoon geen informatie hoe hij kan verbeteren. Bijvoorbeeld: Je score geeft aan dat je het niet goed hebt gedaan bij deze puzzel.

Taak versus procesfeedback

Bij negatieve taakfeedback krijgt de persoon negatieve informatie over zijn prestatie. Bijvoorbeeld: Dat is niet goed, het ziet er heel rommelig uit. Bij negatieve procesfeedback krijgt de persoon informatie over zijn aanpak. Bijvoorbeeld: de blokken staan allemaal schots en scheef, misschien kun je een manier bedenken om ze rechter op elkaar te krijgen.

Autonomie-ondersteunende versus controlling feedback

Bij autonomie-ondersteunende negatieve feedback krijgt de persoon negatieve feedback op een uitnodigende manier waarin eigen keuze mogelijkheid zit. Bijvoorbeeld: Je moet beter je best gaan doen. Probeer eens om een creatief verhaal te bedenken. Lees de uitleg even heel aandachtig, zodat je goed begrijpt wat de bedoeling is. Bij controlling negatieve feedback ervaart de persoon druk. Bijvoorbeeld: Je MOET een creatiever verhaal schrijven, dat is nu toch wel het niveau waarop je HOORT te zitten.

Wijze versus ongebufferde feedback

Bij wijze negatieve feedback krijgt de persoon de informatie dat de beoordelaar positieve verwachtingen van hem heeft. Bijvoorbeeld: Ik geef je deze opmerkingen omdat ik hoge verwachtingen van je heb en weet dat je kunt verbeteren. Bij ongebufferde negatieve feedback krijgt de persoon alleen de feitelijke negatieve informatie. Bijvoorbeeld: Ik geef je deze opmerkingen zodat je feedback krijgt op je werk.

Mate van dreiging

De negatieve feedback kan een bepaalde mate van dreiging in zich hebben. Bijvoorbeeld: Je hebt echt slecht gescoord en dat verbaast me wel. Wat is er mis met je? Het is een van de laagste scores die ik ooit heb gezien.

Negatieve versus geen feedback

In vergelijking tot neutrale of geen feedback blijkt dat negatieve feedback een negatief effect heeft op intrinsieke motivatie. Bij negatieve feedback staat het gevoel van competentie van de persoon ook onder druk, meer dan wanneer de persoon geen feedback of neutrale feedback krijgt. Maar hierop is een belangrijke nuance te maken. Instructiefeedback kan, ook wanneer die negatief is, wel degelijk samengaan met het behoud van intrinsieke motivatie. Wanneer de persoon informatie krijgt over zijn progressie ten opzichte van een objectieve standaard, dan is negatieve feedback beter dan helemaal geen feedback. Hij krijgt dan informatie over wat hij kan doen om in de toekomst beter te presteren en progressie te boeken in de richting van zijn doel. Onder die omstandigheden blijft de intrinsieke motivatie in tact.

Negatieve versus positieve feedback

In vergelijking tot positieve feedback blijkt dat negatieve feedback een sterk negatief effect op intrinsieke motivatie en de perceptie van competentie heeft. Maar ook hier geldt dat er nuances zijn, en dat de inhoud van de negatieve feedback een groot verschil maakt.  Negatieve feedback die samengaat met instructie en aanwijzingen hoe de persoon kan verbeteren en progressie kan boeken, zonder vergelijking met anderen (competitie), gegeven door een persoon (dus in interactie) heeft positieve impact op de motivatie van de student. Wijze en autonomie-ondersteunende feedback lijken ook ondersteunend te zijn voor de intrinsieke motivatie.

Negatieve feedback en intrinsieke motivatie

Negatieve feedback gaat dus niet automatisch samen met afname van intrinsieke motivatie. Wanneer de negatieve feedback samengaat met duidelijke uitleg over hoe te verbeteren, er criterium-gerichte standaards worden gebruikt (dus geen vergelijking met anderen) en de feedback door een persoon, in interactie, wordt gegeven werkt dit als een buffer tegen potentiële negatieve effecten van negatieve feedback op intrinsieke motivatie. Hier kun je een animatie bekijken over progressiegerichte feedback.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken