Statische mindsetcultuur voedt bedriegerssyndroom, vooral in vrouwen en jonge academici. Muradoglua et al onderzochten hoe omgevingsfactoren gerelateerd zijn aan het bedriegerssyndroom en het beïnvloeden.

Bedriegerssyndroom

Het bedriegerssyndroom komt veel voor onder academici. Het is het gevoel dat je intellectueel tekort schiet ondanks objectief bewijs van het tegendeel. Er zitten meerdere aspecten aan dit syndroom, maar de kern ervan is dat je je een intellectuele fraudeur voelt. Je denkt dat je succes onverdiend is, je twijfelt aan je mogelijkheid om succesvol te zijn in de toekomst. Dit syndroom onderscheidt zich van depressieve gevoelens, lage zelfwaardering en sociale angsten. Vrouwen en startende academici blijken vaker last te hebben van het bedriegerssyndroom dan andere groepen.

Effecten van bedriegerssyndroom

Personen die last hebben van het bedriegerssyndroom kennen hun eigen successen eerder toe aan geluk en hun falen toe aan hun gebrek aan intelligentie en talent. Ze hebben minder interesse in intellectueel uitdagend werk en hebben er minder plezier in. Ze hebben last van faalangst, streven minder vaak leer/meesterschapsdoelen na en hebben meer de neiging om prestatiedoelen na te streven.

Contextuele dimensie

De onderzoekers waren geïnteresseerd in de contextuele dimensie in dit fenomeen dat vrouwen en startende academici meer last hebben van het bedriegerssyndroom. Ze keken specifiek naar de mate waarin een werkomgeving ruw talent of intellectuele briljantie, waardeert en hoe deze statische mindsetcultuur diverse groepen verschillend beïnvloedt. In sommige academische gebieden wordt briljantie, ruw talent, als noodzakelijk ingrediënt voor succes meer benadrukt dan in andere gebieden. Ben je van het juiste materiaal gemaakt, is dan de vraag. Een dergelijke cultuur is een voedingsbodem voor het bedriegerssyndroom, maar zou die voedingsbodem een verschillende uitwerking hebben voor vrouwen en beginnende academici? Wat is de impact ervan op het gevoel erbij te horen en op je plek te zijn (belonging) en self-efficacy (het gevoel adequaat te kunnen handelen en functioneren, aan te kunnen wat er van je gevraagd wordt).

Onderzoek

In het onderzoek waren meer dan 4000 academici in meer dan 80 verschillende vakgebieden in negen verschillende universiteiten betrokken. De onderzoekers namen een intersectioneel perspectief; ze keken zowel de invloed van context naar gelang de etniciteit als gender van de persoon. Volgens een additief model draagt elk aspect van je sociale identiteit apart bij aan de individuele ervaring in een werkcontext (geslacht en etniciteit als twee aparte aspecten). Volgens het interactieve model vermengen de verschillende aspecten van je sociale identiteit zich met elkaar tot een nieuw, kwalitatief te onderscheiden eenheid (geslacht en etniciteit gemengd tot 1 geheel).

Statische mindsetcultuur voedt bedriegerssyndroom

Uit de resultaten bleek dat vrouwen sterkere bedriegerssyndroompercepties hadden dan mannen. Daarnaast bleek dat jonge academici sterkere bedriegerssyndroompercepties hadden dan academici die een vaste aanstelling hadden. Het bleek dat in academische omgevingen waarin veel waarde werd gehecht aan ruw talent en intellectuele briljantie sterkere bedriegerssyndroompercepties aanwezig waren bij vrouwen en jonge academici dan in academische omgevingen waarin geen sterke waarde werd gehecht aan ruw talent en briljantie. Voor mannen maakte de academische omgeving geen verschil voor de mate waarin ze het bedriegerssyndroom hadden. Het sterkste effect werd gevonden bij vrouwen die behoren tot een minderheidsgroep qua etniciteit. Individuen die een sterk bedriegerssyndroom hadden bleken zich ook minder op hun plek te voelen (lage belonging) en minder competent te voelen (lage self-efficacy).

Last

Het bedriegerssyndroom komt veel voor onder academici, maar vrouwen en jonge academici hebben er meer last van dan andere groepen academici. Hoe sterker een vakgebied de nadruk legt op ruw talent en intellectuele briljantie, hoe sterker vrouwen (vooral vrouwen uit minderheidsgroepen) en jonge academici zich een bedrieger voelden en de ervaring hadden dat ze niet thuis hoorden in de academische omgeving. In plaats van het pathalogiseren van vrouwen en jonge academici biedt deze studie inzicht in de contextuele factoren die voeding geven aan het bedriegerssyndroom. In groeimindsetculturen kan iedereen, ongeacht geslacht of etniciteit, zich thuis voelen en competent voelen. Zo vormt een groeimindsetcultuur een buffer tegen het bedriegerssyndroom.