doi.org/10.1177/19485506221113678

Welbevinden in Europa is onderzocht door Martela et al (2022). Subjectief welbevinden van de burgers heeft in de loop der tijd een steeds belangrijker plek ingenomen in beleidsontwikkeling van landen. Dus stellen we ons de vraag hoe het met het welbevinden van mensen in een samenleving gaat. Wat meet je om die vraag te kunnen beantwoorden? Wat mensen verdienen? Of mensen religieus zijn? Hoe gelukkig mensen zijn? Het onderzoek van Martela et al geeft richting aan wat relevante criteria zijn om mee te nemen in het onderzoek naar welbevinden van burgers.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Psychologische basisbehoeften en welbevinden

De drie universele psychologische basisbehoeften van mensen zijn de behoefte aan autonomie (een ervaring van vrijwilligheid), competentie (een ervaring van ‘in staat zijn tot’) en verbondenheid (een ervaring van een waardevol lid zijn van je sociale omgeving). Welbevinden draait om drie vragen: hoe gelukkig ben je, je tevreden ben je met je leven en in welke mate ervaar je dat je leven waardevol en de moeite waard is. Martela et al deden correlationeel onderzoek naar psychologische basisbehoeftenvervulling en welbevinden in 27 Europese landen.

Cross-cultureel onderzoek in Europa

Martela et al onderzochten onder andere de volgende vragen in deze cross-culturele studie waarin 27 Europese landen en bijna 50.000 respondenten waren betrokken:

  1. wat is de relatie tussen de drie psychologische basisbehoeften en economische status en welbevinden?
  2. wat is de relatie tussen de drie psychologische basisbehoeften en de ervaring een betekenisvol leven te leiden?
  3. wat is de relatie tussen de drie psychologische basisbehoeften en economische status en depressie?

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Belang van psychologische basisbehoeften-vervulling

Uit het onderzoek bleek een robuust bewijs voor het belang van de drie psychologische basisbehoeften voor welbevinden. Vervulling van de drie psychologische basisbehoeften gaat samen met geluk, tevredenheid met het leven en de ervaring dat het leven betekenisvol is. Ook hangt vervulling van de drie psychologische basisbehoeften negatief samen met depressie, zelfs wanneer wordt gecontroleerd voor sociaal-economische status en andere demografische factoren (leeftijd, geslacht en religie). Psychologische basisbehoeften vervulling is sterker gerelateerd aan welbevinden dan welke andere factor dan ook. Dit gold voor alle 27 Europese landen die in het onderzoek betrokken waren.

Sociaal-economische positie

De mate waarin burgers ervaren dat hun psychologische basisbehoeften worden vervuld is een belangrijke voorspeller van welbevinden van die burgers (geluk, tevredenheid en betekenisvolheid). De relatie tussen sociaal-economische positie en status en welbevinden werd in dit onderzoek voor een groot deel verklaard door de vervulling van de psychologische basisbehoeften. De onderzoekers suggereren voorzichtig dat het wellicht zo is dat de drie psychologische basisbehoeften cruciale mediators zijn in de relatie tussen sociaal-economische status en welbevinden.

Betekenis

De ervaring dat je leven betekenisvol is en het waard is om te leven gaat samen met de ervaring dat je achter je eigen gedrag staat en dat je eigen gedrag voortkomt vanuit jezelf (autonomie), met de ervaring dat je effectief bent in wat je aan het doen bent, dat je aankunt wat er van je gevraagd wordt en je prettig uitgedaagd wordt om op een optimaal niveau te functioneren (competentie) en met de ervaring dat je een gerespecteerd en gewaardeerd lid bent van de sociale groep waartoe je behoort, dat je anderen kunt helpen en dat anderen jou helpen, dat je ertoe doet en er mag zijn (verbondenheid). In dit onderzoek werd gevonden dat religiositeit geen sterke voorspeller was van de ervaring dat je leven betekenisvol is en licht samenhangt met depressie. Wanneer je wilt ervaren dat je leven betekenisvol is, doe je er goed aan een context te zoeken waarin je drie psychologische basisbehoeften vervuld (en niet gefrustreerd) worden.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken