Mindset van de docent, heeft die een effect op de mindset en de resultaten van de leerlingen? In een nieuw artikel van Yeager et al (mei 2021) geven de onderzoekers antwoord op die vraag. Ze zoomen in dit nieuwe artikel in op een onderdeel van het reeds eerder gepubliceerde landelijk representatieve dubbel blind onderzoek naar groeimindsetinterventies bij leerlingen.

Waar mindsetinterventies effectief zijn

Het grootschalige onderzoek liet zien waar een groeimindset leidt tot betere prestaties. Het bleek dat een eenvoudige online interventie voor leerlingen ongeacht hun huidige prestatieniveau een stimulerend effect had op het kiezen voor moeilijker wiskundestof en op cijfers. Hier vind je een samenvatting van dat onderzoek. De vraag waar (onder welke omstandigheden en bij wie) groeimindsetinterventies effect hebben is een veel interessantere en diepgaander vraag dan een algemene stelling dat groeimindsetinterventies werken of juist niet werken. Zie ook dit artikel over groeimindset controverses.

Context

In dit artikel doen de onderzoekers verslag van een deelanalyse van de data die in het grootschalige onderzoek waren verzameld. Uit het nationale onderzoek bleek al dat het aanleren van een groeimindset leidde tot hogere cijfers voor wiskunde. Ook bleek dat de effecten niet voor alle studenten opgingen. Een klassenklimaat waarin de leerlingen ook daadwerkelijk uiting konden geven aan hun groeimindset en er de vruchten van konden plukken bleek een belangrijke context-afhankelijke factor te zijn. Nieuwe informatie nu werd verkregen door specifiek in te zoomen op rol van de mindset van docenten.

Mindset van de docent

Leerlingen die de groeimindsetinterventie hadden ondergaan en die in een klas zaten waarin hun docenten statische mindset uitingen deden bleken geen, in vergelijking tot een controlegroep, geen betere wiskunde prestaties te bereiken. Maar leerlingen die de groeimindsetinterventie hadden ondergaan en een docent hadden die uiting gaf aan de groeimindset bleken betekenisvolle progressie te boeken in wiskunde. De mindset van de docent bleek dus een van de verklarende factoren te zijn bij het kunnen inschatten of een leerling beter gaat presteren na een groeimindsetinterventie.

Groeimindset van de docent is nodig

Leerlingen kunnen niet simpelweg hun groeimindset met zich meenemen naar welke context dan ook en er baat bij hebben. Als een leerling met een groeimindset in een klas komt waarin de docent een statische mindset cultuur creëert, dan kan de leerling de voordelen van het hebben van een groeimindset niet makkelijk bereiken. Het klassenklimaat moet de groeimindset ondersteunen of tenminste niet ondermijnen. De docent moet dus de juiste omstandigheden bieden om de groeimindset te kunnen benutten. Welke concrete dingen docenten kunnen doen kun je hier bijvoorbeeld lezen. En hier kun je meer informatie vinden over het Mindset x Context framework.

Kwetsbaar en kansrijk

Leerlingen die eerst een statische mindset hadden en in een klas terecht kwamen waarin hun docent een groeimindsetcultuur creëerde lieten grotere progressie zien dat leerlingen die al een groeimindset hadden voordat ze de groeimindsetinterventie ondergingen. Kortom; leerlingen die kwetsbaar zijn (ze hebben een statische mindset) en die in een context zitten die kansen biedt (veel ondersteunende factoren) blijken de meeste baat te hebben bij een groeimindsetinterventie. Docenten die oprecht een groeimindset hebben en hieraan uiting geven in de klas en vooral bij leerlingen die kwetsbaar zijn vervullen een ongelooflijk waardevolle rol in het leven van die leerlingen.