tempelaarCarol Dweck beschrijft de volgende componenten van je mindset, je belief systems (je overtuigingen);
1. je impliciete theorie omtrent intelligentie
2. je theorie over het nut van en de rol van inspanning in wat je kunt bereiken
3. de doelen die je kiest
4. de kwaliteit van je motivatie
5. de zelfregulerende strategieën die je hanteert
In de literatuur en in het onderzoek naar mindset is de nadruk komen te liggen op je impliciete theorie over intelligentie en capaciteiten. Dat gaat er dus over of je gelooft dat intelligentie en capaciteiten zijn aangeboren en bepalend zijn voor wat je kunt bereiken in een bepaald domein of dat je gelooft dat intelligentie en aanleg geen bepalende factor zijn in wat je kunt bereiken.
Uit onderzoek van Tempelaar et al komt een beeld naar voren dat je overtuigingen over het nut van inspanning veel bepalender zijn dan tot nu toe gedacht en dat die overtuigingen zelfs bepalender zijn voor je vervolggedrag (prestaties, doelkeuze, zelfregulerende strategieen, motivatie) dan je impliciete theorie over intelligentie en capaciteiten. De nadruk zou wat Tempelaar betreft dan ook moeten verschuiven van interventies die je impliciete theorie omtrent intelligentie en capaciteiten adresseren naar interventies die je overtuigingen omtrent het nut van en de rol van inspanning adresseren. Uit zijn onderzoek kwam dat effort beliefs sterkere voorspellers zijn van prestaties dan impliciete theorieën over intelligentie en capaciteiten.