Kinderen die van de lagere school naar de middelbare school gaan ervaren in de eerste maanden in hun nieuwe omgeving vaak allerlei dingen die moeilijk voor ze zijn. Er worden hogere eisen aan ze gesteld dan op de lagere school, het tempo ligt hoger, de omgeving is onpersoonlijker en er zijn meer mensen om hen heen. Ze krijgen les van verschillende docenten en ze moeten vaak naar een ander gebouw fietsen dan eerder. Al met al is het een transitieperiode die uitdagend kan zijn voor adolescenten.

Theorie over intelligentie

De onderzoekers Hae Yeon Lee, Jeremy P. Jamieson, Adriana S. Miu, Robert A. Josephs en David S. Yeager vroegen zich af of de theorieën over intelligentie die adolescenten hebben invloed hebben op hun psychologische en fysieke gezondheid (hier vind je hun onderzoeksartikel)

De onderzoekers verwachtten dat individuen intellectueel uitdagende situaties als meer bedreigend ervaren wanneer ze ervan uitgaan dat intelligentie statisch is en niet kan worden ontwikkeld (statische mindset), dan wanneer zij ervan uitgaan dat intelligentie ontwikkelbaar is (groeimindset). In twee studies testten zij de hypothese dat de theorie over intelligentie die adolescenten hebben is geassocieerd met het zien van gevaar en meer Cortisol aanmaak in reactie op academische stressoren.

Stressvolle gebeurtenissen

In het onderzoek hielden de leerlingen zelf een dagelijks dagboek bij over gebeurtenissen op school en de gebeurtenissen die deze leerlingen zelf rapporteerden als stressvol te ervaren waren: een slecht cijfer krijgen voor een examen of voor huiswerk, te laat inleveren van schoolwerk, ervoeren, achterlopen met schoolwerk, niet begrijpen van wat er in de les werd behandeld. Hen werden ook vragen gesteld, zoals: ‘Al met al, hoeveel vertrouwen heb je dat je de stress die je vandaag op school hebt meegemaakt kunt handelen?’ en ‘In hoeverre voel je je slim of dom?’ Het onderzoek vond plaats in de eerste twaalf schoolweken, dus bij de start van de middelbare schooltijd van de leerlingen. Ook werd hun mindset gemeten, dus er werd gekeken of ze geloofden dat intelligentie ontwikkelbaar of onontwikkelbaar is.

Statische mindset, meer stress

Het bleek dat de theorie over intelligentie significant samenhing met zelf gerapporteerde stress, dagelijkse negatieve stress, ervaren bedreigingen op school en negatieve intelligentie attributies (ik ben te dom). Leerlingen die geloofden dat intelligentie onontwikkelbaar is, rapporteerden significant vaker dat ze zich dom voelden, ongeacht of hun cijfers verslechterden of verbeterden. Op 31% van de dagen voelden deze leerlingen zich dom, ongeacht hoe ze presteerden.

Statische mindset, meer cortisol

De leerlingen die geloofden dat intelligentie onontwikkelbaar is, hadden significant hogere niveaus van cortisol in hun speeksel wanneer hun cijfers verslechterden, dan de leerlingen die geloofden dat intelligentie ontwikkelbaar is. De leerlingen die geloofden dat intelligentie onontwikkelbaar is rapporteerden, bij verslechtering van hun cijfers, hogere dagelijkse stress niveaus in vergelijking met de leerlingen die geloofden dat intelligentie ontwikkelbaar is. Wanneer de cijfers verbeterden was dit effect niet te zien. Leerlingen die een statische mindset hebben en stress ervaren op school, zien deze stress als iets dat meer is dan ze aankunnen. Leerlingen met een groeimindset die net zo’n sterke verslechtering van hun cijfers lieten zien, ervoeren dit als significant minder stressvol en ze rapporteerden het veel minder vaak als iets wat ze stress gaf dan de leerlingen met een statische mindset. Bij die laatste groep kwamen de slechtere cijfers ze veel meer onder hun huid te zitten en ze ervoeren het als enorm negatief. Hun cortisol bleef dan ook hoog, ook de volgende dag nog.

Groeimindset en stress: verlaging van cortisol

Bij de leerlingen met een groeimindset was er de dag na een stressvolle schooldag juist een significante verlaging van het cortisol niveau te zien. Wat er aan die verlaging ten grondslag ligt is iets voor een volgend onderzoek. De onderzoekers denken dat leerlingen met een groeimindset die een slecht cijfer terugkrijgen, effectief reageren door bijvoorbeeld met de docent te gaan praten, of met hun ouders, of effectiever te gaan studeren, waardoor hun stress afneemt ipv toeneemt.

Replicatie

Deze resultaten zijn nu al gerepliceerd, want er zijn data van twee verschillende scholen verzameld. In beide datasets zijn dezelfde effecten te zien:

  1. Sommige adolescenten ervaren het eerste semester op de middelbare school als stress voller dan andere
  2. Het verschil zit hem in hun overtuigingen ten aanzien van de ontwikkelbaarheid van intelligentie
  3. Leerlingen met een statische mindset produceren hogere cortisol niveaus wanneer hun cijfers verslechteren dan leerlingen met een groeimindset
  4. Leerlingen met een statische mindset rapporteren hun school als stressvoller te ervaren dan leerlingen met een groeimindset
  5. Leerlingen met een statische mindset rapporteren significant vaker niet het idee te hebben dat ze voldoende in huis hebben om de stress op school aan te kunnen dan leerlingen met een groeimindset
  6. Leerlingen met een statische mindset zien hun verslechterende cijfers als indicatie dat ze op lange termijn een slechtere toekomst tegemoet gaan, omdat ze niet slim genoeg zijn

Laagdrempelig boek over de groeimindset: Hersenvitaminen

]