De equality bias is de menselijke neiging om aan ieders mening een gelijk gewicht toe te kennen ongeacht de expertiseverschillen tussen mensen.

Equality bias en de kwaliteit van een groepsbeslissing

Deze bias kan de kwaliteit van de inhoud van een gesprek negatief beïnvloeden. Als twee mensen met elkaar in gesprek zijn over een onderwerp ten aanzien waarvan de ene meer kennis en competentie heeft dan de ander, maar dit wordt niet onderkend, dan bestaat de neiging om aan elkaars mening evenveel waarde te hechten en de verschillen in expertise en competentie te negeren.

Zo komen mensen tot stellingen, meningen en beslissingen die minder juist zijn en van lagere kwaliteit zijn, dan wanneer de mening van degene met meer expertise en competentie meer gewicht zou hebben gekregen in het wegen van de meningen.

Gezichtsverlies

Het is voor het bereiken van kwalitatief goede groepsmeningen en beslissingen beter wanneer hoogwaardiger kennis, expertise en competentie meer gewicht krijgt dan lagere kennis, expertise en competentie. Maar expliciet maken dat de ene meer weet en competenter is kan in een gesprek tot sociale ongemakkelijkheid leiden. Het is beter als het gesprek zo verloopt dat men samen zonder gezichtsverlies en zonder in verlegenheid gebracht te worden tot een kwalitatief goede gezamenlijke stelling of beslissing komt.

Sociale invloed

Het blijkt dat dit bereikt kan worden door sociale invloed een rol te laten spelen wanneer er een verschil in expertise en competentie is die niet wordt onderkend door de gesprekspartners. Bijvoorbeeld door mensen eerst met elkaar in een ontspannen context te laten praten over het betreffende onderwerp, zonder dat men gedwongen wordt om individueel stelling te nemen ten aanzien van dat onderwerp.

Instemmen

In een dergelijke context kan degene die minder expertise en competentie heeft instemmen met de mening van degene die meer expertise en kennis heeft, zonder dat hij daarbij gezichtsverlies leidt en zonder dat expliciet duidelijk wordt dat hij minder expertise heeft en minder competent is.

Mening onderbouwen

De persoon met meer expertise en competentie heeft de meeste invloed wanneer hij zich niet neerbuigend opstelt maar wel zijn mening geeft en die onderbouwt. Het blijkt dat dergelijke sociale invloed vòòrdat degene met minder kennis en expertise en competentie stelling heeft genomen gunstig werkt op de kwaliteit van zijn mening na afloop van een dergelijk gesprekje.

Gelijk kennisniveau

Als de gesprekspartners daadwerkelijk ongeveer gelijke expertise en competentie hebben heeft dergelijke sociale invloed geen effect op de kwaliteit van de groepsbeslissing en is het prima als beiden eerst individueel stelling nemen en vervolgens de mening kiezen van degene die het meest vertrouwen zegt te hebben dat hij gelijk heeft.

]