Het Progressieprincipe is de titel van het boek van Teresa Amabile en Steven Kramer. Het boek is een verslag van het onderzoek naar positieve innerlijke werkbeleving. Hier is een samenvatting van een aantal onderzoeksresultaten van Teresa Amabile en Steven Kramer

Kleine of onbeduidende gebeurtenissen

De deelnemers beschreven elke dag een werkgebeurtenis die eruit sprong die dag. Ze scoorden de met de gebeurtenis gepaard gaande emoties en de de sterkte van de emoties m.b.t. deze gebeurtenis. Twee weken na beëindiging van de studie kregen de teamleden hun eigen dagboek-entries terug en scoorden ze hoe belangrijk de gebeurtenis was geweest voor het project, terugkijkend op het project. Uitkomst: 28% van de kleine gebeurtenissen riepen sterke emoties en reacties op.

Emoties

Er werden drie manieren gebruikt om emoties te meten:

 1. Meting van algemene positieve emoties, gescoord op zes emotiedimensies elke dag door het teamlid zelf
 2. Algemene positieve stemming beoordeeld door verschillende codeurs op basis van de dagboek-entries
 3. Beoordeling van specifieke emoties zoals vreugde, liefde, boosheid, angst en verdriet, gescoord door verschillende codeurs op basis van de dagboek-entries

Creativiteit

Er werden twee manieren gebruikt om creativiteit te meten:

 1. Creatief denken: bewijs in de dagboek-entries dat de persoon een ontdekking had gedaan, een idee had, een probleem op onorthodoxe manier had opgelost, bijdroeg aan een creatieve oplossing
 2. Creativiteit zoals beoordeeld door de teamleider en mede-teamleden elke maand in een beoordelingsformulier

Uitkomsten

 1. Positieve algemene emoties en vreugde waren predictoren van creativiteit op die zelfde dag en de volgende dag
 2. Zelf gerapporteerde algemene positieve stemming voorspelde creativiteit die dag, de volgende dag en de dag erna
 3. Creativiteit leidde tot zijn beurt weer tot positieve emoties
 4. Negatieve emoties zoals angst, boosheid en verdriet waren negatieve predictoren van creativiteit op diezelfde dag

Creativiteit, perceptie en motivatie

De analyse van de dagboek-entries liet zien dat:

 1. De ervaren steun door de teamleider een de creativiteit van de teamleden voorspelde (meting van creativiteit zie boven).
 2. Hoe de teamleden hun omgeving ervoeren (zowel de lokale omgeving als de bredere
 3. organisatiecontext een voorspeller was van creativiteit. Positieve perceptie van de omgeving is een positieve voorspeller van creativiteit, negatieve perceptie van de omgeving een negatieve voorspeller
 4. De intrinsieke motivatie van teamleden is een sterke voorspeller van creativiteit, teamleden zijn creatiever wanneer ze hoge intrinsieke motivatie hebben

Productiviteit

Productiviteit is gemeten door:

 1. De maandelijkse beoordeling door alle teamleden van elkaars productiviteit en de productiviteit van het team als geheel
 2. De maandelijkse zelfbeoordeling van de teamleden van hun eigen productiviteit
 3. De dagelijkse beoordeling van de teamleden van hun eigen productiviteit

Teamleden en teams

De analyse van de productiviteit van de teamleden en de teams liet zien dat:

 1. Hoe positiever de emoties, hoe productiever het teamlid. Hoe negatiever de emoties, des te minder productief het teamlid. Dit geld zowel voor individuele teamleden als voor het gehele team. Het effect beperkt zich tot dezelfde dag.
 2. Positieve perceptie van de omgeving (eigen team en organisatie) leidt tot hogere productiviteit, negatieve perceptie tot lagere productiviteit
 3. Perceptie van de omgeving behelsde: ervaren uitdaging in het werk, ervaren steun van de leidinggevende, ervaren steun van de andere teamleden, ervaren autonomie in het werk, ervaren openheid en gerichtheid op samenwerking in de organisatie
 4. De intrinsieke motivatie om het werk te doen is een voorspeller van de productiviteit

Commitment en collegialiteit

De analyse van de dagboeken en van de vragenlijsten liet zien dat positieve specifieke emoties, positieve algemene emoties en een positieve perceptie van de omgeving (vooral uitdaging in het werk, vrijheid om het werk uit te voeren, steun van de teamleider en teamleden, weinig harde beoordelingen en beoordelingsmaten/targets of politieke gevechten en handhavingen van de status quo) een voorspeller is voor commitment om het werk te doen en een voorspeller is van collegialiteit/collegiaal gedrag.

Progressie en setbacks

Analyse van de beste en de slechtste dagen laat zien dat progressie de belangrijkste beïnvloeder is van innerlijke werkbeleving. Op de beste dagen boeken mensen progressie, op de slechtste dagen ervaren ze tegenvallers of achteruitgang.

Negatief sterker dan positief

Negatieve gebeurtenissen hebben een sterker negatief effect dan positieve gebeurtenissen een positief effect hebben. Tegenvallers en achteruitgang hebben een sterk effect op algemeen welbevinden en frustratie. Het negatieve effect is meer dan tweemaal zo sterk dan het positieve effect van positieve gebeurtenissen en progressie. Kleine negatieve gebeurtenissen hebben een sterk negatief effect.

Effecten van tijdsdruk

Hoe meer tijdsdruk mensen ervaren hoe minder creatief ze zijn. Dit effect gold op de dag zelf, de dag erna en de dag daarna. Mensen werkten langer wanneer ze meer tijdsdruk ervoeren. Hoge druk werkdagen verlagen de creativiteit. Werkdagen met werkdruk omdat je “on a mission” bent, verhogen de creativiteit. Creativiteit is het hoogste in de situatie van “on an expedition”, lage tijdsdruk. En creativiteit en productiviteit is laag onder de lage tijdsdruk, “on automatic pilot”.

Progressieprincipe

Het meest belangrijk voor een positieve innerlijke werkbeleving is het boeken van progressie ten aanzien van werk dat betekenisvol is voor de persoon. Amabile noemt dit het progressieprincipe.

]