Kennisbruggetjes slaan is een van de belangrijkste manieren van leren. Studenten komen een les binnen met allerlei preconcepties ten aanzien van hoe de wereld werkt. Om te kunnen leren moet de nieuwe informatie aansluiten op die reeds bestaande ideeën.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Drie leerprincipes

Bransford et al reiken de volgende drie leerprincipes aan, die trainers en docenten kunnen benutten in de opzet en uitvoering van hun les:

  1. het initiële begrip van studenten over het onderwerp van de les moet worden geactiveerd, zodat ze de nieuwe concepten kunnen gaan begrijpen. Effectieve docenten ontlokken de reeds bestaande kennis over het betreffende onderwerp zodat er een kennisbruggetje geslagen wordt tussen bestaande en nieuwe kennis.
  2. om competentie op te bouwen is a) een fundament van feitenkennis nodig, b) begrip van die feiten en concepten binnen een conceptueel raamwerk en c) een dusdanige organisatie van kennis dat de student die makkelijk kan ophalen en benutten wanneer het van toepassing is
  3. een meta-cognitieve benadering van instructie kan studenten helpen om de leiding te nemen over hun eigen leerproces, bijvoorbeeld door leerdoelen te formuleren en hun eigen progressie te monitoren. Oppervlakkige behandeling van veel onderwerpen binnen het kennisdomein kan daarom beter vervangen worden door diepgaande behandeling van een beperkter aantal onderwerpen, zodat de kernconcepten echt doorgrond worden door de student

Kennisbruggetjes

Het slaan van die kennisbruggetjes heeft twee mogelijke uitwerkingen. Ten eerste kan de student bestaande kennis activeren en de transfer maken van bestaande kennis naar nieuwe kennis. Dat is als het ware het voortbouwen op reeds bestaande kennis. Ten tweede kan de student er via kennisbruggetjes achter komen dat zijn bestaande kennis en preconcepties onjuist waren. Door zijn bestaande kennis en preconcepties te activeren en hem dan in aanraking te brengen met nieuwe kennis wordt zijn foute manier van denken zichtbaar en kan hij bijstellen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Kennisbruggetjes slaan

Een paar manieren waarop wij in onze trainingen die kennisbruggetjes helpen slaan zijn:

  1. voorspellingen laten doen ten aanzien van wat de deelnemer zo meteen gaat ervaren (bijvoorbeeld: welke vijf typen motivatie worden er zo meteen in de volgende video uitgelegd denk je?)
  2. voorspellingen m.b.t. veelvoorkomende misvattingen (bijvoorbeeld: wat denk je dat Carol Dweck in de volgende video gaat zeggen over een focus op talent?)
  3. cognitieve conflicten creëren (bijvoorbeeld: kijk naar twee contrasterende voorbeeldformuleringen en kies de meest precieze progressiegerichte formulering)
  4. activeren bestaande kennis (bijvoorbeeld: wat weet je al over welke vier progressiegerichte rollen we onderscheiden en wanneer welke rol van toepassing is?)
  5. progressieve formalisatie faciliteren, dus vanuit de bestaande ideeën en ervaringen de deelnemer helpen om langzamerhand zelf conceptualisaties en formalisaties te laten maken (wat is het voordeel van het vinden van eigen oplossingen en eigen stappen vooruit en hoe helpt de CPW-zeven stappen aanpak hierbij denk je?)
  6. kernconcepten laten terugkomen, door bijvoorbeeld op elke trainingsdag de belangrijkste progressiegerichte concepten via afwisselende werkvormen opnieuw te behandelen
 
Trainingen Progressiegericht Werken