Gestructureerd gebruik van WhatsApp vermindert taalangst. De onderzoekers Alamer et al (2022) voerden een quasi-experimenteel onderzoek uit naar het gestructureerde gebruik van WhatsApp bij het leren van een tweede taal.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Motivatie en angst

Bij het leren van een tweede taal (L2) is motivatie een doorslaggevende factor die het verwerven van taalvaardigheid beïnvloedt. Studenten kunnen in meerdere of mindere mate autonoom gemotiveerd zijn om de tweede taal te leren. Autonome motivatie omvat de vrijwillige en zelfgestuurde redenen om te leren, terwijl gecontroleerde motivatie gelinkt is aan externe druk of interne druk. Zou het gebruik van WhatsApp, een instant messaging applicatie, de autonome motivatie en prestaties van studenten vergroten en tegelijkertijd de angst verminderen, in vergelijking met traditionele onderwijsmethoden?

WhatsApp

WhatsApp vindt uitgebreid zijn toepassing in diverse aspecten van taalonderwijs, variërend van lezen en luisteren tot schrijven en spreken. Uit diverse studies blijkt dat het positieve effecten heeft op woordenschatverwerving, leerlingautonomie, individualisatie, en het vermindert ook taalleerangst. Echter, er zijn debatten en sommige studies suggereren inconsistentie in de positieve resultaten, met factoren zoals afleiding en onduidelijke gedragscodes als mogelijke beïnvloedende variabelen.

Quasi-experimenteel onderzoek

In dit onderzoek van Alamer et al is een quasi-experimentele aanpak gehanteerd, met twee groepen: een experimentele groep die WhatsApp gebruikte en een controlegroep die traditionele onderwijsmethoden volgde. Gedurende 5 weken wisselden de studenten van de experimentele groep via WhatsApp van gedachten over diverse onderwerpen die persoonlijke reflectie, sociale betrokkenheid en toepassing in de echte wereld stimuleerden. De docent was hierbij actief betrokken en gaf duidelijke instructies en richtlijnen voor gebruik.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Resultaten

De resultaten toonden aan dat studenten die WhatsApp gebruiken een toename ervaren in autonome motivatie en taalprestaties, en een afname in taalangst. De meest significante verandering werd waargenomen in autonome motivatie, mogelijk veroorzaakt door de plezierige en interessante interacties via WhatsApp. De taalprestaties in de experimentele groep vertoonden eveneens verbetering.

Voordelen van WhatsApp

De integratie van WhatsApp in taalonderwijs lijkt een veelbelovende aanpak te zijn. Het stimuleert niet alleen de autonome motivatie van studenten, maar het vermindert ook angst en verbetert taalprestaties. WhatsApp biedt een platform voor gepersonaliseerd en collaboratief leren, en creëert zo een ondersteunende online leergemeenschap voor studenten. Dit onderzoek accentueert het potentieel van WhatsApp als een waardevol hulpmiddel in het onderwijs van een tweede taal, het biedt een meer boeiende en minder intimiderende leeromgeving waarin taalleerders kunnen bloeien.

Gestructureerd gebruik

Het is echter cruciaal om een duidelijke instructiestructuur en effectieve leertaken te hanteren om technologische middelen zoals WhatsApp effectief in te zetten in educatieve contexten. Het is, op basis van dit onderzoek, te overwegen om WhatsApp gestructureerd te integreren in het L2-onderwijs om de leerervaring van studenten te optimaliseren en een positieve leeromgeving te creëren.

 
Trainingen Progressiegericht Werken