Betekenisvol werk, hoe kunnen we dat bereiken? Martela et al beschrijven vier paden die daartoe leiden. Die vier paden blijken voor mensen in verschillende culturen op te gaan.

Betekenisvol werk

Betekenisvol werk is een sleutelmechanisme voor een positieve werkbeleving. Maar wat maakt werk betekenisvol voor mensen? Martela et al definiëren betekenisvol werk als de subjectieve ervaring van hoe significant en intrinsiek waardevol mensen hun werk vinden. Is je werk inherent waardevol en het waard om te doen? Het is dus geen motivationeel construct, zoals work engagement, maar een evaluatief construct. Het betekent dat het werk ons iets oplevert dat in lijn ligt met onze waarden.

Drie psychologische basisbehoeften

De drie psychologische basisbehoeften, competentie, verbondenheid en autonomie, zijn voorspellers van ervaren betekenisvol werk. Wanneer we vrijwillig kunnen kiezen voor bepaalde werkzaamheden dan vinden we die werkzaamheden meer de moeite waard om te doen. Wanneer we ons verbonden voelen met anderen en gewaardeerd voelen om onze bijdrage dan vinden we onze werkzaamheden ook waardevoller. En wanneer we ons competent voelen om ons werk goed te kunnen doen ervaren we ook dat ons werk betekenisvoller is. Als we ons incompetent voelen hebben we het gevoel dat ons werk nutteloos is. Als niemand ons waardeert en we geen waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een groter geheel dan voelt ons werk als zinloos. En als we gedwongen worden om werkzaamheden te doen voelt het werk als minder zinnig voor ons. Deze drie psychologische basisbehoeften zijn ook overtuigende kandidaten voor een betekenisvol leven, zie ook hier.

Goed zijn voor anderen

Een vierde voorspeller van betekenisvol werk is de perceptie dat je iets goeds bijdraagt voor anderen. Mensen zijn pro-sociaal, ze willen graag iets goeds betekenen voor andere mensen en dit geeft hen zelf het gevoel dat ze een waardevol leven leiden. Het komt hun eigen welbevinden ten goede wanneer ze iets goeds betekenen voor anderen. Er is zelfs een tijdje gedacht dat beneficence (liefdadigheid) een kandidaat was om een vierde psychologische basisbehoefte te zijn, zie ook hier.

Drie studies

De onderzoekers voerden studies uit in drie verschillende landen, Finland, India en de Verenigde Staten. Uit die drie studies bleek dat de vier psychologische factoren – competentie, verbondenheid, autonomie en ‘goed doen’- inderdaad voorspellers zijn voor ervaren betekenisvol werk. Er waren accentverschillen in de mate waarin de vier psychologische factoren ervaren dit voorspelden, maar tezamen genomen voorspellen deze vier factoren ongeacht cultuur ervaren betekenisvol werk.

Betekenisvol werk

In onze zoektocht naar betekenisvol werken gaan mensen voorbij simpelweg kunnen overleven (geld verdienen). Mensen zoeken naar intrinsieke redenen om te werken en te leven. Zelfexpressie via autonome keuzes, je competenties benutten, verbonden zijn met andere mensen en iets bijdragen aan de samenleving zijn de primaire kandidaten voor wat ons leven de moeite waard maakt.

Progressiegerichte gespreksvoering

Via progressiegerichte gesprekken helpen we onszelf en onze gesprekspartners om op een betekenisvol pad terecht te komen en te blijven. We stellen vragen aan onszelf en anderen die appelleren aan autonomie, competentie, verbondenheid en wat mensen interessant en belangrijk vinden om bij te dragen.