Authentiek en betekenisvol leven zijn termen die een prominente plek hebben in de zelfdeterminatietheorie. Als mensen ervaren dat ze betekenisvol leven, dan hebben ze de perceptie dat hun Zelf congruent is met hun situatie en dat ze op een coherente en integere wijze functioneren.

Authentiek

Anders gezegd: betekenisvol leven betekent dus voor mensen dat ze authentiek zijn. Als je de perceptie hebt dat je authentiek bent, dan heb je bepaalde waarden, emoties, initiatieven en regulaties geïnternaliseerd: je staat helemaal achter wat je doet. Als je aan mensen vraagt naar voorbeelden waarin ze ervoeren dat ze betekenisvol leefden en authentiek waren, dan komen ze met dit soort voorbeelden:

Verbondenheid

Voorbeelden waarin mensen een gevoel van verbondenheid met mensen van wie ze houden ervaren, verbondenheid met voor hen relevante groepen mensen, verbondenheid met de cultuur waarin ze leven en verbondenheid met de mensheid in het algemeen

Competentie

Voorbeelden waarin mensen het gevoel hebben invloed te hebben op hoe hun leven verloopt en het gevoel hebben dat ze in staat zijn doelgerichte acties te ondernemen.

Zelf-condordant

Voorbeelden waarin mensen een gevoel van persoonlijke agency in hun relaties met anderen hebben en een gevoel hebben dat ze doelen aan het bereiken bent die in lijn zijn met hun persoonlijke waarden

Betekenisvol leven

Kortom; als mensen de perceptie hebben dat hun leven betekenisvol is, dan draaien hun voorbeelden van betekenisvolheid om de drie basisbehoeften: verbondenheid, competentie en autonomie (of vrijheid).

Authentiek

Meaning, of betekenis geven, is dus geen aparte basisbehoefte in de zelfdeterminatietheorie. In plaats daarvan is de betekenisvolheid van het menselijk bestaan in elk van de drie basisbehoeften terug te vinden.

]