HersenvitaminenJongeren van nu groeien op in een kennis- en netwerksamenleving. De wereld is complex en verandert voortdurend in rap tempo. Onderwijsinstellingen kunnen minder dan vroeger studenten opleiden voor een specifiek beroep. De inhoud van werk verandert immers snel, dus hoe leidt je iemand op voor een beroep dat er over een korte tijd al niet meer is? De 21ste eeuwse vaardigheden zijn in een snel veranderende werkelijkheid hard nodig om daar goed mee te kunnen omgaan met en op inspelen. Onderwijsinstellingen willen hun studenten helpen om deze zogenoemde 21ste eeuwse vaardigheden te verwerven gedurende hun studietijd. De vaardigheden waarom het gaat zijn vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden. De overtuiging is dat het beheersen van deze vaardigheden steeds meer bepalend zal zijn voor goed kunnen functioneren op de veranderende arbeidsmarkt.
Twee grote onderwijsinstellingen waar ik de afgelopen weken trainingen in de groeimindset gaf, zeiden het volgende: ‘Het hebben van een groeimindset en het kunnen stimuleren van een groeimindset in jezelf en anderen is een vaardigheid die toegevoegd zou moeten worden aan de 21ste eeuwse vaardigheden.”  Ik vind dat een logische gedachte. Een groeimindset is immers een voorwaarde om progressie te blijven boeken. Juist in complexe omstandigheden en als de dingen anders lopen dan je had gedacht of gewild.
De groeimindset is de overtuiging dat iedereen, ongeacht waar die nu staat, kan verbeteren en dat inspanning en een effectieve leerstrategie normaal en noodzakelijk zijn om daadwerkelijk te verbeteren. Mensen met een groeimindset staat open voor feedback, willen leren van fouten en raken daarvan niet van slag, hebben een lerende houding en vinden het normaal om steeds nieuwe strategieën te moeten bedenken om complexe situaties te doorgronden en erin vooruit te komen.
Tegenover de groeimindset staat de statische mindset. Dat is de overtuiging dat wat je bereikt in een bepaald domein afhankelijk is van aangeboren en onveranderbare aanleg en intelligentie.Iinspanning en effectieve leerstrategieen zullen je niet helpen als je geen aanleg hebt of niet slim genoeg bent.
Het blijkt dat een groeimindset leidt tot diepgaander leren, beter presteren, beter samenwerken en een beter gevoel tijdens het doen van moeilijke dingen. Een statische mindset leidt tot oppervlakkiger leren, slechter presteren als het moeilijk en complex wordt, competitie en faalangst en een slechter gevoel als de situatie lastig en uitdagend wordt.
Het gaat dus zowel om de overtuiging dat verbetering altijd mogelijk is, als om de vaardigheden om die verbetering daadwerkelijk te bereiken. Te stimuleren bij jezelf en bij anderen.
Binnenkort komt mijn boek uit: Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix. Hierin is een bijlage opgenomen met do’s en don’ts voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in organisaties. Want sommige statische mindset triggers zijn niet zo makkelijk te herkennen. Het opheffen van dit soort triggers kan vaak vrij eenvoudig worden gedaan, met een groot effect. En groeimindsettriggers zitten hem ook vaak in relatief kleine dingen. Een groeimindsetcultuur ontwikkelen gaat over het achterwege laten van statische mindset triggers én het introduceren van groeimindsettriggers.
Wat denk jij, is het belangrijk om groeimindsetvaardigheden een onderdeel te laten zijn het onderwijs in 21ste eeuwse vaardigheden?