De progressiegerichte aanpak is ontwikkeld door ons (Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser) van NOAM en is gefundeerd op de sociaalpsychologische wetenschap. Dit zijn die fundamenten:
De groeimindset theorie van Carol Dweck
De progressiegerichte aanpak is gefundeerd op het groeimindsetprincipe van Carol Dweck. Op basis van veelvuldig gerepliceerd onderzoek blijken het type overtuiging dat mensen aanhangen belangrijke consequenties te hebben. Mensen met een statische mindset met betrekking tot een bepaalde capaciteit blijken zich meestal sterk te richten op het tonen dat ze die capaciteit hebben in plaats van op het proces van leren. Zij veronachtzamen het proces van leren wat hen uiteraard belemmert in de ontwikkeling van hun groei en in hun functioneren. Zij blijken faalangst te ontwikkelen, moeilijke werksituaties uit de weg te gaan en met meer spanning hun werk te doen. Mensen met een groeimindset blijken juist geneigd te zijn om inspanningen te leveren om te leren en om strategieën te ontwikkelen die leren en het leveren van lange-termijn prestaties verbeteren. Er zijn drie categorieën voordelen van een groeimindset cultuur in een organisatie. Ten eerste bereiken mensen met een groeimindset betere resultaten, dan mensen met een statische mindset (de gerichtheid op leren en verbeteren leidt tot betere prestaties). Ten tweede bereiken mensen met een groeimindset die betere prestaties op een plezieriger manier. Mensen met een groeimindset floreren meer in hun werk. Ten derde delen teamleden in teams waarin een groeimindset cultuur bestaat hun kennis en vaardigheden met elkaar en gunnen zij elkaar successen (minder competitie, meer samenwerking). De progressiegerichte aanpak reikt praktische handvatten aan om een groeimindset bij jezelf als professional en bij je cliënten te stimuleren.
De zelfdeterminatietheorie van Richard Ryan en Ed Deci
Ten tweede is de progressiegerichte aanpak gefundeerd op de zelf determinatie theorie, die is ontwikkeld door onder andere Ed Deci en Richard Ryan. Er zijn honderden en honderden onderzoeken die aantonen dat de kwaliteit van de motivatie van mensen doorslaggevend is voor de kwaliteit van hun werk. Als mensen zich autonoom voelen, dan ervaren ze dat ze hun gedrag initiëren en reguleren omdat ze dat zelf willen en niet omdat ze gecontroleerd worden door iemand anders. Dat heeft vier voordelen: ten eerste voelen mensen zich gelukkiger, ten tweede zetten mensen meer door, ten derde voelen mensen zich meer betrokken en geïnteresseerd en hechten mensen meer waarde aan wat ze doen en ten vierde worden mensen competenter. De progressiegerichte aanpak reikt praktische handvatten aan om autonome motivatie bij jezelf als professional en bij je cliënten mogelijk te maken.
Het progressieprincipe van Teresa Amabile
In het verlengde van de zelf determinatie theorie is de aanpak gefundeerd op het progressieprincipe van Amabile en Kramer. Uit grootschalig dagboekonderzoek blijkt dat een positieve innerlijke werkbeleving samenhangt met floreren in het werk, een sterke betrokkenheid bij het werk en motivatie om het werk goed uit te voeren. Er zijn vier voordelen van een positieve innerlijke werkbeleving. Een positieve innerlijke werkbeleving tot creativiteit, productiviteit, commitment en collegialiteit. De progressiegerichte aanpak reikt praktische handvatten om het progressieprincipe bij jezelf als professional en bij je cliënten te benutten.
Elementen van de oplossingsgerichte benadering
In 1999 kwamen wij in aanraking met de oplossingsgerichte therapie aanpak en in de afgelopen 16 jaar heeft die benadering ons denken beïnvloed en hebben wij elementen eruit omarmd en verder ontwikkeld.