Wat heeft de training je opgeleverd?

Op de laatste dag van de training progressiegericht coachen stellen we de deelnemers vaak de vraag wat de training ze heeft opgeleverd. Dat is een interessante vraag voor zowel de deelnemers als voor ons. De deelnemers reflecteren op nut en bruikbaar voor hen en brengen onder woorden wat ze interessant en bruikbaar vinden. Wij krijgen interessante feedback over de progressie die de deelnemers betekenisvol vinden en kunnen deze feedback benutten om ervoor de zorgen dat we deelnemers in onze trainingen in staat stellen om dergelijke betekenisvolle progressie te boeken.

Click here to read more »

Progressiegesprekken

De highlight deze week was een adviesgesprek dat ik had met een bestuurder en een directeur bedrijfsvoering, die een systeem van beoordelings- en functioneringsgesprekken wilden gaan opzetten maar twijfelden hoe ze dit op een progressiegerichte wijze konden invullen. Click here to read more »

Podcast ‘De zelfdeterminatietheorie in Vogelvlucht’

Jozef van Giel heeft op Kritisch Denken een podcast gezet van het eerder op deze site verschenen artikel ‘De zelfdeterminatietheorie in vogelvlucht’. Kritisch Denken is een podcast opgezet ter promotie van het kritische denken. Deze podcast heeft als doel mensen te leren dat ze niet alles wat ze horen zomaar aanvaarden of als een ‘complottheorie’ neerleggen. Het doel is het ontwikkelen van een kritische geest waarmee men standpunten kritisch beschouwd. En in de eerste plaats de eigen standpunten. De productie wordt mogelijk gemaakt door Jozef van Giel en Rik Delaet.

De zelfdeterminatietheorie in vogelvlucht

Het is stiller in mijn hoofd

Deze week hadden we dag 2 van de training progressiegericht coachen. We oefenden via deliberate practice een progressiegericht intakegesprek met een leidinggevende die graag wilde dat er een medewerker van hem werd gecoacht. Vervolgens oefenden we het coachingsgesprek met de betreffende medewerker. In die twee soorten gesprekken zijn verschillende progressiegerichte rollen en interventies aan de orde. Deliberate practice is een intensieve manier van oefenen, die in korte tijd veel oplevert en een competentieondersteunend effect heeft, zie ook hier.

Eén van de deelnemers had tussen dag 1 en dag 2 heel nauwgezet geoefend met de interventies zoals we die aanreiken. Ze had voor de aan dag 1 van de training was begonnen drie gesprekken gehad met een cliënt waarin ze steeds merkte dat die cliënt niet echt vooruitging en zij zelf als coach hard aan het werk was. Click here to read more »

Actiekeuze en optiekeuze en intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie kenmerkt zich door optimale uitdaging die de persoon vrijwillig aangaat. In dit en dit artikel kun je een aantal factoren lezen die de intrinsieke motivatie ondermijnt.

Actiekeuze en optiekeuze

In de zelfdeterminatietheorie wordt onderscheid gemaakt tussen actiekeuze en optiekeuze. Actiekeuze betekent dat je kunt kiezen waar, hoe, met wie en hoe lang je met een activiteit bezig bent. Optiekeuze wil zeggen dat je mag kiezen welke activiteit je gaat doen. Click here to read more »

Het ondermijnen van intrinsieke motivatie in organisaties

Beoordelingen werken, zo blijkt uit onderzoek, vaak negatief op de intrinsieke motivatie omdat ze een controlerende stance oproepen in de beoordeelde. Positieve beoordelingen hebben dat negatieve effect op intrinsieke motivatie vanwege de perceptie van control (zie ook hier). Negatieve beoordelingen hebben een nog sterker negatief effect op de intrinsieke motivatie, vanwege een ervaren gebrek aan autonomie en competentie.

Surveillance

Geobserveerd worden terwijl je er niet zelf om hebt gevraagd (dus je bent met een taak bezig en je collega of leidinggevende komt observeren of surveilleren hoe je het aan het doen bent) heeft een ondermijnend effect op de intrinsieke motivatie. Als je er zelf om vraagt of je collega of leidinggevende even wil meekijken of je het goed aan het aanpakken bent, dan is er geen ondermijnend effect van geobserveerd worden maar zelfs een versterkend effect.

Deadlines

Deadlines die niet op een informerende wijze maar op een controlerende wijze worden opgelegd ondermijnen de intrinsieke motivatie. Dus het op een dwingende manier communiceren over wanneer een medewerker een taak afgerond moet hebben ondermijnt de intrinsieke motivatie voor die taak. Het informeren over een deadline en het uitleggen wat de reden van die deadline is heeft niet datzelfde ondermijnende effect op de intrinsieke motivatie.

Doelen

Als doelen inclusief deadlines worden aangereikt op niet controlerende maar informerende manier en er wordt een duidelijke rationale gegeven voor de doelen en de deadlines dan kunnen ze een positief enthousiasmerend effect hebben.

Competitie

Het inbrengen van een competitie-element kan leuk zijn wanneer het in een informerende context gebracht wordt, maar als het een evaluatie wordt van je competentie en op een controlerende manier wordt gebracht dan bedreigd het het ego van mensen. Men wordt ego-involved (dus je bent een minder goed persoon als je verliest) en dat werkt ondermijnend op de intrinsieke motivatie.

Ondermijnende factoren

Dus wat werkt ondermijnend voor de intrinsieke motivatie? Deadlines die op een controlerende manier worden gesteld, straffen en beloningen in het vooruitzicht stellen gerelateerd aan de engagement, completion of performance, opgelegde doelen zonder rationale en zonder keuzemogelijkheden, een beoordelende sfeer en competitie op een manier die het ego van mensen op het spel zet en hun gevoel van competentie onder druk zet.

Training progressiegericht leidinggeven

Beloningen die de intrinsieke motivatie ondermijnen

Uit de zelfdeterminatieonderzoeken blijkt dat beloning voor het gedurende een bepaalde tijd bezig zijn met een taak (engagement contingent) de intrinsieke motivatie voor die activiteit verlaagt. Beloning voor het afmaken van een taak (completion contingent) heeft hetzelfde negatieve effect op intrinsieke motivatie. Beloning voor de performance (performance contingent) verlaagt de intrinsieke motivatie voor de activiteit ook. De sterkst ondermijnende effecten op intrinsieke motivatie zijn te vinden in de situatie waarin alleen de best presterenden een beloning krijgen die gerelateerd is aan performance. Dat is dus de situatie die het meest voorkomt in organisaties die pay-for-performance hebben ingevoerd. Click here to read more »

Positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt

Heeft positieve feedback altijd een positief effect op intrinsieke motivatie? Het onderzoek daarnaar geeft duidelijk antwoorden op die vraag. Click here to read more »

Emotionele fijnmazigheid

Mensen die in staat zijn om hun emotionele ervaringen fijnmazig en in detail onder woorden te brengen, lopen minder kans overweldigd te worden in stressvolle situaties. Dat komt door een sequentie van gebeurtenissen, zoals beschreven door Kashdan et al, 2010. Click here to read more »

Emotiedifferentiatievaardigheid gaat samen met psychologisch welbevinden

Het heeft voordelen als iemand in staat is om gevoelens op een complexe en gedifferentieerde manier onder woorden te brengen. Dat is het geval wanneer iemand fijnmazige beschrijvingen kan geven van zijn gevoelens. Uit diverse onderzoeken blijkt dat individuen die hiertoe in staat zijn, minder de neiging hebben om slechte zelfregulerende strategieën toe te passen, zoals binge drinking, agressie en automutilatie. Daarnaast is er minder neurale activiteit te zien als de persoon wordt afgewezen. Ook ervaren deze mensen in mindere mate angst en depressie. Negatieve en stressvolle gebeurtenissen en de negatieve  gevoelens die daarmee gepaard gaan, kunnen getransformeerd worden door de vaardigheid van emotiedifferentiatie. Click here to read more »